ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบางหลวงวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
56
49
35
19
0
0
5
13
0
0
0
0
0
0
96
81
177
 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
0
0
0
0
0
0
5
12
0
0
0
0
0
0
5
12
17
 โรงเรียนบ้านท่าเสา
49
52
0
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
52
58
110
 โรงเรียนบ้านอำเภอ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนบางหลวงวิทยา
0
0
0
0
0
0
6
12
0
0
0
0
0
0
6
12
18
 โรงเรียนวัดลาดระโหง
0
0
0
0
0
0
20
30
0
0
0
0
0
0
20
30
50
 โรงเรียนวัดตกพรม
0
0
0
0
0
0
4
10
0
0
0
0
0
0
4
10
14
 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
0
0
0
0
0
0
15
18
0
0
0
0
0
0
15
18
33
 สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
0
0
0
0
0
0
41
41
0
0
0
0
0
0
41
41
82
ทั้งหมด 30 รายการ 2 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th