กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา

                                               กิจกรรม   “วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา”  
         โรงเรียนวัดท่ามะนาวได้ดำเนินจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนระบบปกติ โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อประยุกต์ ในการบริหารและพัฒนาการเรียนโดยรวมของสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นกรอบการพัฒนาตาม หลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น ได้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหา ปัญญาและมีหลักธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตจึงได้จัดทำกิจกรรมนี้              เพื่อให้นักเรียนได้ พัฒนาศักยภาพทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ           ช่วย สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติรวมทั้งมีคุณลักษณะ ตามค่านิยมพื้นฐาน  ๑๒ ประการ ตามนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนต่อไป 

เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2566 | อ่าน 4233
เขียนโดย โรงเรียนวัดท่ามะนาว

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 4071
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 3797
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 3932
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 3942
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 3789
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 3725
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 5728
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 5592
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 6279
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 6498
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th