๓๓๑. รับสมัครเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรม GSB Tutor Camp (เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑

 รับสมัครเข้าร่วม  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน  กิจกรรม GSB Tutor Camp (เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่  ๒๓ -๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑,๕๐๐ คน เท่านั้น  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๕ มกราคม
๒๕๖๔   โดยให้ครูที่ปรึกษาสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนจองจำนวนที่นั่ง
เชิญชวน!!!!!!
         ๑. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑, ๒, ๓, ๔, ๖ และ ๙)
          ๒. มีพฤติกรรม / กิจกรรม ที่แสดงถึงความเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความกล้าแสดงออกในด้านบวก
          ๓. มีความเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
          ๔. มีผลงานเรื่อง “ โครงงานคุณธรรม“ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนจองจำนวนที่นั่ง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ นักวิชาการศึกษา โทร : ๐๘๒ ๕๕๖ ๒๔๕๑ และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก www.vitheebuddha.com คอลัมน์ข่าวสาร สนก.

 

เขียนเมื่อ 2 ธันวาคม 2563 | อ่าน 634
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๓๖.รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 360
 
๓๓๕. เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ "เด็กดีของสังคม"
28/12/2563
เปิดอ่าน 6489
 
๓๓๔. ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๑๐) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียดดังแนบ
21/12/2563
เปิดอ่าน 4610
 
๓๓๓. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ)
04/12/2563
เปิดอ่าน 2320
 
๓๓๒.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
04/12/2563
เปิดอ่าน 1400
 
๓๓๐. เปิดรับสมัครแล้ว !!! หลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๒ สำหรับครูที่สนใจอยากพัฒนาตนเองและสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้
24/11/2563
เปิดอ่าน 6508
 
๓๒๙. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (โครงการครูดีไม่มีอบายมุข, โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓)
รายละเอียด ดังแนบ
18/11/2563
เปิดอ่าน 41017
 
๓๒๘. วิธีการเข้าประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM
04/11/2563
เปิดอ่าน 1317
 
๓๒๗. การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM
03/11/2563
เปิดอ่าน 943
 
๓๒๖. แจ้งจำนวนร่างโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
30/10/2563
เปิดอ่าน 6953
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th