ค่ายคุณธรรมนำชีวิตครูและบุคลากรคนดี ศรีพ.พ.ท.

โรงเรียนพยุหะพิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมและสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ครูและบุคลากรได้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ปรากฏเกียรติและเกิดความภูมิใจในตัวเอง สามารถนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและการบริการ เพื่อความเป็นมืออาชีพให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมด้านคุณธรรม และความสุข สงบทั้งส่วนตัวและองค์กร มุ่งพัฒนาปัญญามนุษย์ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเกิดสังคมคุณธรรมต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาจิตใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีจิตใจที่ตั้งมั่น มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติในการเจริญวิปัสสนาภาวนา เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตามหลักของสติปัฏฐาน เพื่อให้ครูนำไปสอนต่อแล้วอธิบายและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนได้

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (92 kb)

เขียนเมื่อ 23 ธันวาคม 2563 | อ่าน 204
โดย โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th