ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 27 พฤศจิกายน 2563 12:03:38
2   โรงเรียนนารีนุกูล
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  12 กรกฎาคม 2563 11:03:58
3   โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  9 กรกฎาคม 2563 15:09:56
4   โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  26 มิถุนายน 2563 10:58:30
5   ชานุมานวิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  22 มิถุนายน 2563 13:53:41
6   โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  20 มิถุนายน 2563 13:35:34
7   โรงเรียนสหธาตุศึกษา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  19 มิถุนายน 2563 11:54:03
8   ปลาค้าววิทยานุสรณ์
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  14 พฤษภาคม 2563 09:56:56
9   โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 14 พฤษภาคม 2563 09:29:49
10   สร้างนกทาวิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 14 พฤษภาคม 2563 09:19:13
11   โรงเรียนวิจิตราพิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  13 พฤษภาคม 2563 17:58:29
12   โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  4 พฤษภาคม 2563 15:09:35
13   โรงเรียนอ่างศิลา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  30 พฤษภาคม 2561 16:00:11
14   โรงเรียนนารีนุกูล๒
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  9 พฤษภาคม 2561 14:12:27
15   โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  2 พฤษภาคม 2561 15:35:50
16   โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  30 มิถุนายน 2560 13:20:25
17   โรงเรียนเก่าขามวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  27 มิถุนายน 2560 14:26:24
18   โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  19 มิถุนายน 2560 13:23:36
19   โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  18 มิถุนายน 2560 22:14:47
20   โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  6 มิถุนายน 2560 14:08:36
21   โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  6 มิถุนายน 2560 12:45:26
22   โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 30 พฤศจิกายน 2559 10:43:35
23   โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  8 มิถุนายน 2559 09:35:32
24   โรงเรียนนายมวิทยาคาร
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 15 กันยายน 2558 10:03:36
25   โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  5 กันยายน 2558 16:03:58
26   โรงเรียนนาจิกพิทยคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  4 กันยายน 2558 13:01:04
27   โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  4 กันยายน 2558 12:02:48
28   โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 2 กันยายน 2558 15:35:52
29   โรงเรียนเดชอุดม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  27 สิงหาคม 2558 16:01:45
30   โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  24 สิงหาคม 2558 15:22:37
31   โรงเรียนนาจะหลวย
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  14 สิงหาคม 2558 22:18:17
32   โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  4 สิงหาคม 2558 16:11:37
33   โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  3 สิงหาคม 2558 11:59:19
34   โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  15 มิถุนายน 2558 22:17:44
35   โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  15 มิถุนายน 2558 15:57:12
36   โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 15:30:59
37   โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  15 มิถุนายน 2558 13:55:28
38   โรงเรียนนาส่วงวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 11:38:26
39   โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 08:01:21
40   โรงเรียนพะลานวิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 13 มิถุนายน 2558 19:35:08
41   โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  12 มิถุนายน 2558 14:06:44
42   โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  12 มิถุนายน 2558 11:16:20
43   โรงเรียนอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  10 มิถุนายน 2558 14:43:52
44   โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  10 มิถุนายน 2558 13:47:54
45   โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  10 มิถุนายน 2558 12:46:13
46   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 10 มิถุนายน 2558 11:41:45
47   โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  10 มิถุนายน 2558 09:41:37
48   โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  10 มิถุนายน 2558 08:07:19
49   โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  9 มิถุนายน 2558 17:02:38
50   โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  9 มิถุนายน 2558 16:08:23


ทั้งหมด 81 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th