วีดีโอโรงเรียน
 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fm2IQ7IAtnj%2F%3Fmibextid%3DNnVzG8%26fbclid%3DIwAR2xk8CFF3V5_ixkSS6c5jVGhUektXWaAnWAhFuK217KqbBTSDlCshWvV10&h=AT3vZehqhUyG4UB0iD5OFdXyy0stEpGDXMn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fm2IQ7IAtnj%2F%3Fmibextid%3DNnVzG8%26fbclid%3DIwAR2xk8CFF3V5_ixkSS6c5jVGhUektXWaAnWAhFuK217KqbBTSDlCshWvV10&h=AT3vZehqhUyG4UB0iD5OFdXyy0stEpGDXMnbzvLL74g2tgl6Dqy5d2ggRvio8-ZSPLWWob_zXB612girjmwb3bkgayCitV1Xm9nFS2G_xsjJ_e8HNAzgt9242X9uDJjQkBVI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT33AcdlO4vRwwp54igAtGcsU11PS_t6RnE9-73E8KisqCjFauybhoeIV1i8X1F2BEU7hOwQagz88to6xikbvjyzC0vzDeFdMseQH-xq8KbV1lq48dT8PyB-cLwODW1VWG0DP--aPQKSAhQCjw_l7Pb5BBlNTKAfU1HCVo9Da3ViOrQnLEznJgqDy1Pmpy79WtDY1bdpOYTFA47NuMnklqaRFSpC3svPhxrgjFLQ4yl74H0
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2566 | อ่าน 2683
โดย โรงเรียนวัดแสงมณี

โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

(เปิดดู1245)

ร่วมด้วย ช่วยกัน สร้างสรรค์คุณธรรม Pakklong PLC Moral Model โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

(เปิดดู1299)

สพป ชลบุรี เขต ๑ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ทำไมต้องทำ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

(เปิดดู1308)

การดำเนินงานตามโครงการสถานสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

(เปิดดู1272)

เพลง อัตลักษณ์ปากคลอง

(เปิดดู1226)

โครงงานคุณธรรม "รองเท้าเข้าแถว เด็กแนวส้นชนตึก" โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

(เปิดดู1263)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการหลักธรรม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย "การอ่านออกเสียง ร ล"

(เปิดดู1186)

วิดีทัศน์นำเสนอการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายโดยใช้รูปแบบ PK MORAL SONG MODEL"

(เปิดดู1272)

เยาวชนดี มีจิตอาสา น้อมนำคำพ่อสอน

(เปิดดู578)

นวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เป็น Soft Power โดยใช้ WPS 3L to TRISIKKA MODEL ?

(เปิดดู833)

ประเมิณคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว

(เปิดดู1548)

รางวัลส่งเสริมวิถีพุทธระดับดีเยี่ยม

(เปิดดู1851)

ภาพยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรม

(เปิดดู2406)

โรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู2271)

สื่่อสร้างสรรค์ ครอบครัวคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖

(เปิดดู2349)

โรงเรียนบ้านควนนิมิต ภาพยนต์สั้น โรงเรียนวิถีพุทธ "เด็กดีมีเงินออม"

(เปิดดู2249)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

(เปิดดู2238)

ค่ายคุณธรรม ณ วัดหัวเตย

(เปิดดู2118)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านป่าบง

(เปิดดู2493)

สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"

(เปิดดู3064)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th