กิจกรรมพุทธบุตร พุทธธรรม

วัตถุประสงค์
          1. นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
          2. นักเรียนได้เรียนรู้เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และถูกต้อง
          3. นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี
          4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและของชาติตามความเหมาะสม
การดำเนินกิจกรรม
          1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้ากิจกรรมตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีสำคัญของท้องถิ่น และของชาติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากกิจกรรม
          นักเรียนโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยาเข้าใจและเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี และเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและของชาติตามบริบท และความเหมาะสม
 

เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2563 | อ่าน 471
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 999
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 830
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 882
 
สวดมนต์นั่งสมาธิ ลานธรรมในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 901
 
ถวายภัตราหารพระสงฆ์
04/03/2564
เปิดอ่าน 743
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 3874
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/07/2562
เปิดอ่าน 3538
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/07/2562
เปิดอ่าน 3379
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
09/07/2562
เปิดอ่าน 3995
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/02/2562
เปิดอ่าน 4042
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th