กิจกรรมกล้าพันธุ์ดี สีเทา-ทอง

กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมย่อยที่ 2 ?โครงการจิตอาสา ๙๐๔    
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยาได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม
          2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยาและเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น
          3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
ผลที่ได้รับจากกิจกรรม
          ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยามีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกที่ดี  เป็นต้นแบบที่ดีตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ เกิดความธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 

เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2563 | อ่าน 470
เขียนโดย โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 999
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 830
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 882
 
สวดมนต์นั่งสมาธิ ลานธรรมในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 901
 
ถวายภัตราหารพระสงฆ์
04/03/2564
เปิดอ่าน 743
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 3874
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/07/2562
เปิดอ่าน 3538
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/07/2562
เปิดอ่าน 3379
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
09/07/2562
เปิดอ่าน 3995
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/02/2562
เปิดอ่าน 4042
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th