๓๓๑. รับสมัครเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรม GSB Tutor Camp (เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑๑

แจ้งเปลี่ยนแปลง การรับสมัครเข้าร่วม  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน  กิจกรรม GSB Tutor Camp (เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จากรุ่นที่ ๑ เป็นรุ่นที่ ๑๑ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑,๕๐๐ คน เท่านั้น  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดยให้ครูที่ปรึกษาสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนจองจำนวนที่นั่ง
เชิญชวน!!!!!!
         ๑. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑, ๒, ๓, ๔, ๖ และ ๙)
          ๒. มีพฤติกรรม / กิจกรรม ที่แสดงถึงความเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความกล้าแสดงออกในด้านบวก
          ๓. มีความเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
          ๔. มีผลงานเรื่อง “ โครงงานคุณธรรม“ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนจองจำนวนที่นั่ง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ นักวิชาการศึกษา โทร : ๐๘๒ ๕๕๖ ๒๔๕๑ และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก www.vitheebuddha.com คอลัมน์ข่าวสาร สนก.

 

เขียนเมื่อ 2 ธันวาคม 2563 | อ่าน 8319
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๕๐. โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ)
10/06/2564
เปิดอ่าน 2185
 
๓๔๙. ประกาศผลโครงการ "ออมสิน ๑๐๘ ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง"
03/05/2564
เปิดอ่าน 6154
 
๓๔๘. เลื่อนการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐.๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๑
30/04/2564
เปิดอ่าน 8815
 
๓๔๗. เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน รุ่นที่ ๒
16/04/2564
เปิดอ่าน 6230
 
๓๔๖. เกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น "ส่งเสริม การเรียน และการสอบธรรมศึกษา" ตามหลักการศึกษาของสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
09/04/2564
เปิดอ่าน 7324
 
๓๔๕. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ)
07/04/2564
เปิดอ่าน 9500
 
๓๔๔. ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒
29/03/2564
เปิดอ่าน 8830
 
343. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่่อมโยง ของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)
26/03/2564
เปิดอ่าน 7085
 
๓๔๒. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "เด็กดีของสังคม"
18/03/2564
เปิดอ่าน 8372
 
๓๔๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑
16/03/2564
เปิดอ่าน 10415
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th