ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
0
0
0
0
0
0
8
15
0
0
0
0
0
0
8
15
23
 โรงเรียนบ้านเสกกอง
52
58
37
13
0
0
0
0
0
0
0
0
19
19
108
90
198
 โรงเรียนบ้านเสกกอง
0
0
0
0
0
0
7
11
0
0
0
0
0
0
7
11
18
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน
0
0
63
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
66
129
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน
0
0
0
0
0
0
22
67
0
0
0
0
0
0
22
67
89
 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
0
0
40
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
85
125
 โรงเรียนบางหลวงวิทยา
0
0
0
0
0
0
5
17
0
0
0
0
0
0
5
17
22
 โรงเรียนวัดบึง​เหล็ก​ ในพระบรมราชานุเคราะห์​
0
0
42
141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
141
183
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th