ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
116
129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
129
245
 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
0
0
0
0
0
0
16
42
0
0
0
0
0
0
16
42
58
 โรงเรียนวัดไผ่ขาด
0
0
0
0
0
0
1
11
0
0
0
0
0
0
1
11
12
 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
0
0
0
0
0
0
23
46
0
0
0
0
0
0
23
46
69
 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
0
0
0
0
0
0
24
82
0
0
0
0
0
0
24
82
106
 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
0
0
0
0
0
0
6
16
0
0
0
0
0
0
6
16
22
 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
0
0
0
0
0
0
23
111
0
0
0
0
0
0
23
111
134
 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
0
0
0
0
0
0
23
111
0
0
0
0
0
0
23
111
134
 โรงรียนภัทรญาณวิทยา
0
0
0
0
0
0
10
60
0
0
0
0
0
0
10
60
70
 โรงเรียนบ้านยาง
43
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
43
86
 โรงเรียนบ้านยาง
0
0
0
0
0
0
6
9
0
0
0
0
0
0
6
9
15
 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
50
35
37
39
0
0
7
15
0
0
0
0
0
0
94
89
183
 โรงเรียนบ้านหนองผือ
22
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
21
43
  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
0
0
0
0
0
0
12
20
0
0
0
0
0
0
12
20
32
  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
0
0
24
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
36
60
 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
0
0
0
0
0
0
16
16
0
0
0
0
0
0
16
16
32
ทั้งหมด 16 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th