ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบางหลวงวิทยา
0
0
141
119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
119
260
 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
29
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
11
40
 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
438
425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438
425
863
 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
0
0
164
149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164
149
313
 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
11
18
0
0
0
0
0
0
11
18
29
 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
11
18
0
0
0
0
0
0
11
18
29
 โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
5
5
10
 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
0
0
124
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
83
207
 โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
68
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
56
124
 โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
10
 โรงเรียนวัดลั่นทม
0
0
0
0
0
0
3
5
0
0
0
0
0
0
3
5
8
 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
11
16
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
2
13
20
33
 โรงเรียนวัดยางช้าย
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
3
4
 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
0
0
95
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
89
184
 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
2
2
4
6
ทั้งหมด 35 รายการ 2 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th