ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
0
0
0
0
0
0
8
11
0
0
0
0
0
0
8
11
19
 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง/โรงเรียนบ้านตะเคึยน
0
0
0
0
0
0
7
17
0
0
0
0
0
0
7
17
24
 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง/โรงเรียนบ้านตะเคึยน
80
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
73
153
 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
86
77
0
0
0
0
1
8
0
0
0
0
0
0
87
85
172
 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล)
53
55
64
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
110
227
 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น)
40
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
60
100
 โรงเรียนบ้านคลองประทุน
0
0
0
0
0
0
6
17
0
0
0
0
1
3
7
20
27
 โรงเรียนบ้านคลองประทุน
146
132
64
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
194
404
 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
0
0
0
0
0
0
9
20
0
0
0
0
0
0
9
20
29
 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
0
0
0
0
0
0
8
15
0
0
0
0
0
0
8
15
23
 โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)
226
184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226
184
410
 โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)
0
0
0
0
0
0
4
18
0
0
0
0
0
0
4
18
22
 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
0
0
160
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
200
360
 โรงเรียนบ้านเสกกอง
57
74
28
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
95
180
 โรงเรียนบ้านเสกกอง
0
0
0
0
0
0
6
11
0
0
0
0
0
0
6
11
17
 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาและโรงเรียนแร่วิทยา
0
0
0
0
0
0
11
23
0
0
0
0
0
0
11
23
34
 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
0
0
0
0
0
0
10
30
0
0
0
0
0
0
10
30
40
 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
44
39
0
0
0
0
0
0
44
39
83
 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
0
0
47
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
94
141
 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
89
59
37
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
100
226
ทั้งหมด 24 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th