ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
0
0
0
0
0
0
15
35
0
0
0
0
0
0
15
35
50
 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)
0
0
0
0
0
0
5
11
0
0
0
0
0
0
5
11
16
 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
0
0
0
0
0
2
5
11
0
0
0
0
0
0
5
13
18
 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกุล
0
0
0
0
0
0
5
12
0
0
0
0
0
0
5
12
17
 โรงเรียนบ้านยางสูงและโรงเรียนบ้านไร่เจริญ
0
0
0
0
0
0
10
20
0
0
0
0
0
0
10
20
30
 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
0
0
0
0
0
0
6
12
0
0
0
0
0
0
6
12
18
 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
25
30
0
0
0
0
0
0
25
30
55
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
0
0
0
0
0
0
17
47
0
0
0
0
0
0
17
47
64
 โรงเรียน​ท่าหลวง​วิทยา​นุกูล​
0
0
0
0
0
0
6
11
0
0
0
0
0
0
6
11
17
 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
0
0
0
0
0
0
12
19
0
0
0
0
0
0
12
19
31
 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
0
0
0
0
0
0
7
12
0
0
0
0
0
0
7
12
19
 โรงเรียนบ้านหนองผือ
20
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
19
39
ทั้งหมด 32 รายการ 2 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th