ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
0
0
0
0
0
0
3
21
0
0
0
0
0
0
3
21
24
 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
0
0
0
0
0
0
10
100
0
0
0
0
0
0
10
100
110
 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
0
0
0
0
0
0
10
100
0
0
0
0
0
0
10
100
110
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
0
0
0
0
0
0
16
47
0
0
0
0
0
0
16
47
63
 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
137
108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
108
245
 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
0
0
0
0
0
0
20
87
0
0
0
0
0
0
20
87
107
 โรงเรียนบ้านถ่อน
0
0
0
0
0
0
11
11
0
0
0
0
0
0
11
11
22
 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
51
59
0
0
0
0
2
13
0
0
0
0
0
0
53
72
125
 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
0
0
0
0
0
0
1
11
0
0
0
0
0
0
1
11
12
 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
0
0
0
0
0
0
10
8
0
0
0
0
0
0
10
8
18
 โรงเรียนลองวิทยา
0
0
0
0
0
0
44
50
0
0
0
0
0
0
44
50
94
 โรงเรียนลองวิทยา
0
0
0
0
0
0
44
50
0
0
0
0
0
0
44
50
94
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
40
30
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
180
370
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
0
0
0
0
0
0
10
30
0
0
0
0
0
0
10
30
40
 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
0
0
137
344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
344
481
 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
23
51
0
0
0
0
0
0
23
51
74
 โรงเรียนวัดสลุด
0
0
0
0
0
0
5
21
0
0
0
0
0
0
5
21
26
 โรงเรียนพนมรอกวิทยา
0
0
0
0
0
0
5
14
0
0
0
0
0
0
5
14
19
 โรงเรียนบ้านกกจั่น
0
0
0
0
0
0
18
26
0
0
0
0
5
5
23
31
54
 โรงเรียนบ้านถ่อน
0
0
0
0
0
0
11
11
0
0
0
0
0
0
11
11
22
ทั้งหมด 32 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th