ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
54
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
66
120
 โรงเรียนวัดไผ่ขาด
0
0
0
0
0
0
1
11
0
0
0
0
0
0
1
11
12
 โรงเรียนพนมรอกวิทยา
0
0
47
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
74
121
 โรงเรียนบ้านเสี้ยว
0
0
0
0
0
0
5
6
0
0
0
0
0
0
5
6
11
 โรงเรียนบ้านเสี้ยว
0
0
0
0
0
0
5
6
0
0
0
0
0
0
5
6
11
 โรงเรียนวัดจำปา
91
69
0
0
0
0
5
18
0
0
0
0
0
0
96
87
183
 โรงเรียนวัดสลุด
94
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
80
174
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
100
100
200
 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
0
0
160
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
140
300
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th