ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 บ้านเบิกวิทยาคม
0
0
88
71
0
0
5
8
2
1
1
0
0
2
96
82
178
 โรงเรียนบ้านอูนโคก
25
15
34
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
30
89
 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
200
200
70
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
800
1,070
 โรงเรียนปทุมวิไล
0
0
300
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
200
500
 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750
0
750
750
 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
0
0
178
189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
189
367
 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
108
130
44
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
180
332
 โรงเรียนสังขะ
0
0
668
1,231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
668
1,231
1,899
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
94
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
100
194
 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
121
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
135
256
 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
38
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
31
69
 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
13
19
0
0
0
0
0
0
13
19
32
 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
0
0
100
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
128
228
 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์
30
20
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
70
150
 โรงเรียนบ้านคลองเตย
45
36
13
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
57
115
 โรงเรียนบ้านคลองเตย
0
0
0
0
0
0
3
12
0
0
0
0
0
0
3
12
15
 โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
150
130
45
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195
160
355
 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
0
0
130
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
150
280
 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
0
0
177
182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
182
359
 โรงเรียนวัดสบกเขียว
47
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
36
83
ทั้งหมด 26 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th