ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
24
27
75
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
105
204
 โรงเรียนบ้านถ่อน
54
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
37
91
 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
0
0
0
0
0
0
12
17
0
0
0
0
0
0
12
17
29
 โรงเรียนสิงห์บุรี
0
0
400
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
500
900
 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
0
0
150
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
200
350
 โรงเรียนสิงห์บุรี
0
0
0
0
0
0
50
100
0
0
0
0
0
0
50
100
150
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
0
0
0
0
0
0
7
42
0
0
0
0
0
0
7
42
49
 โรงเรียนรัตนบุรี
0
0
307
411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
307
411
718
 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)
57
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
56
113
 โรงเรียนสิงห์บุรี
0
0
0
0
0
0
50
100
0
0
0
0
0
0
50
100
150
 โรงเรียนวัดไผ่ขาด
40
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
50
90
 โรงเรียนวัดดอนยอ
38
38
54
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
76
168
 โรงเรียนบ้านหนองบัว
0
0
0
0
0
0
16
44
0
0
0
0
0
0
16
44
60
 โรงเรียนบ้านหนองบัว
0
0
65
215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
215
280
 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล
46
35
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
49
38
87
 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
22
28
26
24
0
0
4
10
0
0
0
0
1
4
53
66
119
 โรงเรียนบ้านทับใต้
0
0
0
0
0
0
7
16
0
0
0
0
0
0
7
16
23
 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
0
0
0
0
0
0
6
20
0
0
0
0
0
0
6
20
26
 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
0
0
0
0
0
0
6
9
0
0
0
0
0
0
6
9
15
ทั้งหมด 39 รายการ 2 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th