ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนปิยะบุตร์
0
0
0
0
0
0
11
32
0
0
0
0
0
0
11
32
43
 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
0
0
0
0
0
0
9
62
0
0
0
0
0
0
9
62
71
 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
95
105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
105
200
 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม 25
0
0
100
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
70
170
 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
0
0
84
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
88
172
 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
15
22
0
0
0
0
0
0
15
22
37
 โรงเรียนบ้านทับใต้
0
0
0
0
0
0
7
15
0
0
0
0
0
1
7
16
23
 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
0
0
81
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
66
147
 โรงเรียนปิยะบุตร์
0
0
80
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
75
155
 โรงเรียนบ้านสันทราย
171
195
69
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
301
541
 โรงเรียนบ้านทับใต้
50
53
32
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
88
170
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
0
0
59
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
52
111
 โรงเรียนคงทองวิทยา
0
0
0
0
0
0
37
50
0
0
0
0
0
0
37
50
87
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
0
0
0
0
0
0
6
19
1
4
0
0
0
0
7
23
30
 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
0
0
0
0
58
60
0
0
0
0
0
0
0
0
58
60
118
 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
0
0
0
0
0
0
4
19
0
0
0
0
0
0
4
19
23
 โรงเรียนคงทองวิทยา
0
0
313
212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
313
212
525
 โรงเรียนคงทองวิทยา
0
0
0
0
0
0
37
50
0
0
0
0
0
0
37
50
87
 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
0
0
0
0
0
0
5
28
0
0
0
0
0
0
5
28
33
 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
0
0
0
0
0
0
5
28
0
0
0
0
0
0
5
28
33
ทั้งหมด 39 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th