ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านวังตามัว
46
38
27
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
73
146
 โรงเรียนวัดศรีล้อม
39
11
0
0
0
0
2
15
0
0
0
0
0
0
41
26
67
 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
170
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
152
322
 โรงเรียนวัดหนัง
189
179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
179
368
 โรงเรียนวัดศรีเมือง
89
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
89
178
 โรงเรียนวัดศรีเมือง
0
0
0
0
0
0
8
26
0
0
0
0
0
0
8
26
34
 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง
28
41
0
0
0
0
3
4
0
0
0
0
0
0
31
45
76
 โรงเรียนวัดบ้านจอม โรงเรียนบ้านตะเคียน โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
0
0
0
0
0
0
10
26
0
0
0
0
0
0
10
26
36
 โรงเรียนวัดศรีล้อม
0
0
0
0
0
0
4
15
0
0
0
0
0
0
4
15
19
 โรงเรียนบ้านเสกกอง
0
0
0
0
0
0
7
10
0
0
0
0
0
0
7
10
17
 โรงเรียนบ้านเสกกอง
58
53
35
23
0
0
6
10
1
0
0
0
0
0
100
86
186
 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
44
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
68
112
 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
0
0
0
0
0
0
20
30
0
0
0
0
0
0
20
30
50
 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
0
0
94
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
93
187
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th