ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
72
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
60
132
 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
0
0
0
0
0
0
30
70
0
0
0
0
0
0
30
70
100
 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
99
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
87
186
 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
103
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
144
247
 โรงเรียนบ้านหนองผือ
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
4
 โรงเรียนบางหลวงวิทยา
0
0
0
0
0
0
7
15
0
0
0
0
0
0
7
15
22
 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
0
0
0
0
0
0
1
12
0
0
0
0
0
0
1
12
13
 โรงเรียนวัดหนัง
0
0
0
0
0
0
3
35
0
0
0
0
0
0
3
35
38
 โรงเรียวัดสบกเขียว
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
1
0
0
1
6
7
 โรงเรียนบ้านหนองผือ
0
0
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
0
0
15
15
30
 โรงเรียนปทุมวิไล
0
0
0
0
0
0
50
100
0
0
0
0
0
0
50
100
150
 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
0
0
0
0
0
0
10
18
3
1
0
0
0
0
13
19
32
 โรงเรียนลองวิทยา
0
0
0
0
0
0
48
54
0
0
0
0
0
0
48
54
102
 โรงเรียนบ้านดอนซาก
44
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
36
80
 โรงเรียนลองวิทยา
0
0
0
0
0
0
48
54
0
0
0
0
0
0
48
54
102
 โรงเรียนสะพานที่ 3
0
0
0
0
0
0
5
25
0
0
0
0
0
0
5
25
30
 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
0
0
0
0
0
0
4
28
0
0
0
0
0
0
4
28
32
 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
0
0
0
0
0
0
4
29
0
0
0
0
0
0
4
29
33
 โรงเรียนบ้านไร่
0
0
0
0
0
0
1
9
0
0
0
0
0
0
1
9
10
 โรงเรียนบ้านไร่
0
0
0
0
0
0
1
9
0
0
0
0
0
0
1
9
10
ทั้งหมด 23 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th