ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านห้วยยาง
37
41
22
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
63
122
 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
0
0
0
0
0
0
4
20
0
0
0
0
0
0
4
20
24
 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
59
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
68
127
 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
25
28
27
16
0
0
6
11
0
0
0
0
0
0
58
55
113
 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
0
0
65
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
66
131
 โรงเรียนเมืองอุบล
0
0
100
100
0
0
20
60
0
0
0
0
0
0
120
160
280
 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
102
108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
108
210
 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
60
120
 โรงเรียนเมืองอุบล
0
0
100
100
0
0
10
40
0
0
0
0
0
0
110
140
250
 โรงเรียนบ้านเนินตะบก
85
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
55
140
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
0
0
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250
500
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
0
0
0
0
0
0
28
91
0
0
0
0
0
0
28
91
119
 โรงเรียนบ้านส้มเลา
17
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
15
32
 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
84
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
93
177
 โรงเรียนบ้านเนินตะบก
0
0
0
0
0
0
3
11
0
0
0
0
0
0
3
11
14
ทั้งหมด 15 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th