ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านสะเดียง
0
0
0
0
0
0
7
14
0
0
0
0
0
0
7
14
21
 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ
32
33
23
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
57
112
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
0
0
0
0
0
0
14
16
0
0
0
0
0
0
14
16
30
 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม,โรงเรียนวัดวังเป็ด,โรงเรียนวัดกรับพวง,โรงเรียนวัดสระโคล่
64
73
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
98
187
 โรงเรียนวัดกรับพวง และโรงเรียนวัดวังเป็ด และโรงเรียนวัดสระโคล่ และโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
19
22
13
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
39
71
 โรงเรียนบ้านท่าโล้
60
50
15
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
74
149
 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
34
30
21
13
0
0
4
8
0
0
0
0
0
0
59
51
110
 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
0
0
0
0
0
0
4
8
0
0
0
0
0
0
4
8
12
 โรงเรียนวัดมเหยงค์
53
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
52
105
 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
0
0
0
0
0
0
7
13
0
0
0
0
0
0
7
13
20
ทั้งหมด 30 รายการ 2 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th