ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดดบสถ์ดอนพรหม)
0
0
0
0
0
0
10
40
0
0
0
0
0
0
10
40
50
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
0
0
0
0
0
0
10
40
0
0
0
0
0
0
10
40
50
 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
54
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
40
94
 โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
182
180
0
0
0
0
6
22
0
0
0
0
0
0
188
202
390
 โรงเรียนบ้านนาแค
0
0
0
0
0
0
10
7
0
0
0
0
0
0
10
7
17
 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
0
0
145
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145
147
292
 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
0
0
95
191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
191
286
 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
17
18
0
0
0
0
0
0
17
18
35
 โรงเรียนสันติสุข
0
0
110
195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
195
305
 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
171
168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171
168
339
 โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
80
70
31
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
93
204
 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
58
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
60
118
 โรงเรียนดอนคาวิทยา
0
0
122
159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
159
281
 โรงเรียนบ้านสามยอด
16
14
9
7
0
0
0
0
0
0
0
0
17
13
42
34
76
 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
0
0
105
96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
96
201
 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
9
17
0
0
0
0
0
0
9
17
26
 โรงเรียนสฤษดิเดช
1,645
1,686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,645
1,686
3,331
 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์และโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
0
0
0
0
0
0
32
34
0
0
0
0
0
0
32
34
66
 โรงเรียนวังบ่อวิทยา
0
0
100
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
104
204
 โรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์
0
0
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
400
ทั้งหมด 35 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th