ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านเสกกอง
56
67
20
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
108
184
 โรงเรียนบ้านเสกกอง
0
0
0
0
0
0
4
10
0
0
0
0
0
0
4
10
14
 โรงเรียนบ้านอำเภอ
0
0
0
0
0
0
1
19
0
0
0
0
0
0
1
19
20
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
0
0
0
0
0
0
20
10
0
0
0
0
0
0
20
10
30
 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
45
45
45
45
0
0
3
22
0
0
0
0
0
0
93
112
205
 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
126
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
152
278
 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
179
148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179
148
327
 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
0
0
0
0
0
0
2
48
0
0
0
0
0
0
2
48
50
 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
236
185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236
185
421
 โรงเรียนบ้านวังตามัว
0
0
0
0
0
0
14
30
0
0
0
0
0
0
14
30
44
 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
0
0
15
15
30
 โรงเรียนวัผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
28
30
20
13
0
0
5
11
0
0
0
0
0
0
53
54
107
 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ
0
0
0
0
0
0
7
22
0
0
0
0
0
0
7
22
29
 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ
0
0
0
0
0
0
4
22
0
0
0
0
0
0
4
22
26
 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
29
28
0
0
0
0
2
6
0
0
0
0
0
0
31
34
65
 โรงเรียนวัดโคกเขมา
68
60
0
0
0
0
2
12
0
0
0
0
0
0
70
72
142
 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
24
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
17
41
 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
29
91
0
0
0
0
5
9
0
0
0
0
0
0
34
100
134
 บ้านดอนยาว
54
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
45
99
ทั้งหมด 19 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th