ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
0
0
0
0
0
0
3
21
0
0
0
0
0
0
3
21
24
 โรงเรียนปทุมวิไล
0
0
0
0
0
0
35
100
0
0
0
0
0
0
35
100
135
 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
0
0
0
0
0
13
0
0
7
0
0
0
0
0
7
13
20
 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์
30
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
33
63
 บ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)
0
0
0
0
0
0
17
41
0
0
0
0
0
0
17
41
58
 โรงเรียนวัดศรีเมือง
0
0
0
0
0
28
0
0
9
0
0
0
0
0
9
28
37
 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
0
0
0
0
0
0
2
12
0
0
0
0
0
0
2
12
14
 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
0
0
0
0
0
13
0
0
7
0
0
0
0
0
7
13
20
 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
0
0
0
0
0
0
50
117
0
0
0
0
0
0
50
117
167
 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์)
0
0
0
0
0
0
1
13
0
0
0
0
0
0
1
13
14
 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์
30
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
33
63
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
0
0
0
0
0
0
7
27
0
0
0
0
0
0
7
27
34
 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
0
0
0
0
0
0
48
119
0
0
0
0
0
0
48
119
167
 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
598
550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
598
550
1,148
 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
0
0
0
0
0
0
2
48
0
0
0
0
0
0
2
48
50
 โรงเรียนรุจิรพัฒน์
389
363
135
149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
524
512
1,036
 โรงเรียนรุจิรพัฒน์
389
363
135
149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
524
512
1,036
 โรงเรียนรุจิรพัฒน์
0
0
0
0
0
0
14
52
0
0
0
0
0
0
14
52
66
 รุจิรพัฒน์
0
0
0
0
0
52
0
0
14
0
0
0
0
0
14
52
66
ทั้งหมด 23 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th