ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
0
0
0
0
0
0
6
13
0
0
0
0
0
0
6
13
19
 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
0
0
0
0
0
10
0
0
3
0
0
0
0
0
3
10
13
 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
0
0
22
3
0
0
16
17
0
0
0
0
0
0
38
20
58
 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
0
0
0
0
0
0
2
33
0
0
0
0
0
0
2
33
35
 โรงเรียนวัดบ้านลำ
35
21
13
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
33
81
 โรงเรียนอนุบาลสตูล
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
26
21
53
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
86
165
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
0
0
0
0
0
0
10
38
0
0
0
0
0
0
10
38
48
 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
343
336
0
0
0
0
19
44
0
0
0
0
0
0
362
380
742
 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
0
0
0
0
0
0
6
7
0
0
0
0
0
0
6
7
13
 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
104
107
0
0
0
0
2
16
0
0
0
0
0
0
106
123
229
 โรงเรียนบ้านโสกกาว
0
0
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
0
0
10
10
20
 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
0
0
0
0
0
30
1
10
9
0
0
0
0
0
10
40
50
 โรงเรียนพงษ์พิกุล เชียงใหม่
0
0
0
0
0
0
9
41
0
0
0
0
0
0
9
41
50
 โรงเรียนพงษ์พิกุล เชียงใหม่
0
0
40
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
60
100
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
0
0
0
0
0
0
100
92
0
0
0
0
0
0
100
92
192
ทั้งหมด 16 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th