ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนวัดบ้านจอม
32
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
39
71
 โรงเรียนลองวิทยา
0
0
0
0
0
0
46
50
0
0
0
0
0
0
46
50
96
 โรงเรียนลองวิทยา
0
0
0
0
0
50
0
0
46
0
0
0
0
0
46
50
96
 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
63
62
0
0
0
0
2
12
0
0
0
0
0
0
65
74
139
 โรงเรียนวัดโคกเขมา
0
0
0
0
0
0
1
11
0
0
0
0
0
0
1
11
12
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
0
0
0
0
0
0
36
76
0
0
0
0
0
0
36
76
112
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
0
0
0
0
0
0
20
59
0
0
0
0
0
0
20
59
79
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
0
0
0
0
0
0
36
76
0
0
0
0
0
0
36
76
112
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
0
0
166
162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166
162
328
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
0
0
116
154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
154
270
 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
0
0
212
372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
372
584
 โรงเรียนบ้านถนนน้อย
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
4
4
8
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
0
0
0
0
0
0
43
80
0
0
0
0
0
0
43
80
123
 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม
29
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
28
57
 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
66
61
31
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
92
189
 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
60
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
51
111
 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
0
0
0
0
0
0
25
70
0
0
0
0
0
0
25
70
95
 โรงเรียนวัดศรีเมือง
0
0
0
0
0
0
9
28
0
0
0
0
0
0
9
28
37
 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
0
0
0
0
0
0
2
8
0
0
0
0
0
0
2
8
10
 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
0
0
0
0
0
0
5
34
0
0
0
0
0
0
5
34
39
ทั้งหมด 30 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th