ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนวัดประดับ
0
0
0
0
0
10
0
0
1
0
0
0
0
0
1
10
11
 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
233
227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233
227
460
 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
15
18
0
0
0
0
0
0
15
18
33
 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
0
0
0
0
0
0
7
18
0
0
0
0
0
0
7
18
25
 โรงเรียนอนุบาลสังคม
0
0
0
0
0
0
10
27
0
0
0
0
0
0
10
27
37
 โรงเรียนบ้านกกจั่น
0
0
0
0
0
0
10
23
0
0
0
0
0
0
10
23
33
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
0
0
0
0
0
0
75
75
0
0
0
0
0
0
75
75
150
 โรงเรียนวัดคู้สลอด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
25
23
0
0
0
1
4
4
0
0
0
0
0
0
29
28
57
ทั้งหมด 29 รายการ 2 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th