ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านหนองผือ
31
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
33
64
 โรงเรียนบ้านหนองผือ
0
0
0
0
0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
4
3
7
 โรงเรียนบ้านหนองผือ
0
0
0
0
0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
4
3
7
 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
0
0
0
0
0
0
2
13
0
0
0
0
0
0
2
13
15
 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
32
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
45
77
 โรงเรียนวัดสบกเขียว
43
42
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
44
46
90
 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
0
0
0
0
0
0
11
62
0
0
0
0
0
0
11
62
73
 โรงเรียนวัดจำปา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนวัดสบกเขียว
44
43
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
45
48
93
 โรงเรียนวัดทุ่งแย้
0
0
0
0
0
0
6
15
0
0
0
0
0
0
6
15
21
 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
0
0
0
0
0
0
17
23
0
0
0
0
0
0
17
23
40
 โรงเรียนฝายกวางวิทยคม
0
0
0
0
0
0
31
48
0
0
0
0
0
0
31
48
79
 โรงเรียนวัดบ้านยาง
0
0
0
0
0
0
3
9
0
0
0
0
0
0
3
9
12
 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
11
12
0
0
0
0
0
0
11
12
23
 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
104
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
94
198
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
0
0
0
0
0
0
46
100
0
0
0
0
0
0
46
100
146
 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
0
0
290
310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290
310
600
 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
0
0
0
0
0
0
2
6
0
0
0
0
0
0
2
6
8
 โรงเรียนบ้านสะเดียง
0
0
0
0
0
0
6
15
0
0
0
0
0
0
6
15
21
ทั้งหมด 29 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th