ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนอรัญประเทศ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
0
0
0
0
0
0
3
11
0
0
0
0
0
0
3
11
14
 โรงเรียนวัดสำนักกะะท้อน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
0
0
0
0
0
0
12
18
0
0
0
0
0
0
12
18
30
 โรงเรียนรัตนบุรี
0
0
0
0
0
0
53
88
0
0
0
0
0
0
53
88
141
 โรงเรียนบ้านปอบิด
64
86
0
0
0
0
43
67
0
0
0
0
0
0
107
153
260
 โรงเรียนบ้านแม่เทิน
0
0
0
0
0
0
8
15
0
0
0
0
0
0
8
15
23
 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
40
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
24
64
 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
0
0
30
20
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
35
25
60
 โรงเรียนบ้านหนองเกิด : งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
16
28
32
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
56
104
 โรงเรียนบ้านหนองเกิด
0
0
0
0
0
0
4
14
0
0
0
0
0
0
4
14
18
 โรงเรียนวังบ่อวิทยา
0
0
117
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
91
208
 โรงเรียนบ้านท่าม่วง
44
52
0
0
0
52
0
1
44
0
0
0
0
0
88
105
193
 โรงเรียนบ้านสะแร
64
54
30
33
0
0
4
11
0
0
0
0
0
0
98
98
196
 โรงเรียนบ้านท่าม่วง
44
54
0
0
0
54
0
1
44
0
0
0
0
0
88
109
197
 โรงเรียนบ้านปอบิต
0
0
0
0
0
0
43
67
0
0
0
0
0
0
43
67
110
ทั้งหมด 16 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th