ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง

~
  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (International Council for the Day of Vesak) ประจำปี 2559  และประเทศไทยได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติในหัวข้อ “พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก”  ในระหว่างวันที่ 22-23  พ.ค.นี้  โดยการประชุมชาวพุทธนานาชาติเริ่มขึ้นในวันที่ 22  พ.ค. ที่ มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดงานในช่วงเช้า และช่วงบ่ายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกอาชวินทร์  เศวตเศรนี  ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิด โดยปีนี้มีประมุขสงฆ์ ผู้นำทางการเมือง และนักปราชญ์คนสำคัญทางพระพุทธศาสนาจาก 85  ประเทศทั่วโลกกว่า 2,000 รูป/คน เดินทางเข้าร่วมประชุม

               และวันที่ 23  พ.ค.ผู้นำชาวพุทธที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เดินทางไปร่วมประชุมต่อที่ศูนย์ ประชุมสหประชาชาติ โดยช่วงเช้าเป็นการอ่านสาร์นจากบุคคลสำคัญโดยมีพระพรหมบัณฑิต  กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร ประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เป็นผู้ดำเนินการ เริ่มจากสาร์นของนายบัน คีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า
 
                การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนในการ ช่วยสังคมโลก เพื่อจัดการกับปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน  โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเสมอภาค ความยุติธรรม  ความขัดแย้ง และพัฒนาการตอบสนองของโลกในภาวะเร่งด่วน  Mr. Li Bing Wang ตัวแทนของ Irina Bokova เลขาธิการองค์การยูเนสโก  โดยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสร้างความสัมพันธ์กันตั้งแต่วัยเยาว์  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อ่านสาร์นของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  โดยยกคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อง อหิงสา การไม่เบียดเบียนกันและกัน  ทางสายกลาง  สัมมาวาจา พูดจาดีต่อกัน  หลังจากนั้นผู้นำชาวพุทธจากประเทศต่างได้ขึ้นกล่าวถึงพุทธวิถีสร้างสันติภาพ โลก โดยเน้นเรื่องเมตตา ความรัก โลกทั้งผองคือพี่น้องกัน  ต้องเปลี่ยนกลองในสนามรบมาเป็นกลองทัพธรรมเพื่อสันติภาพและความสมัครสมาน สามัคคีของทุกผู้ทุกคนในโลกนี้

               การประชุมวิสาขบูชาโลกจบลงด้วยการอ่าน การปฏิญญากรุงเทพฯ 2559  การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 13  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่  22 – 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ณ สำนักงานใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยพระพรหมบัณฑิต  ความว่า

 

               เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม พ.ศ.2542  ผู้แทน 34  ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคมเป็นวันสำคัญสากล ของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ 54  วาระที่ 174 ) ดังนั้น วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกจึงได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี 2543  ด้วยความร่วมมือของชาวพุทธทุกนิกาย

               เพื่ออนุวัตรตามมติที่ประชุมสหประชาชาติ พวกเราจาก 85  ประเทศและภูมิภาค จึงได้มาร่วมกันฉลองวันประสูติ วันตรัสรู้ วันดับขันธปรินิพพาน ระหว่างวันที่ 22 – 23   พฤษภาคม พ.ศ.2559 ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา งานฉลองจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทย ภายใต้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย

 

               ผลมาจากการที่ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น วันสำคัญสากลของโลก ชาวพุทธทั่วโลกจึงร่วมกันจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ให้มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ชาวพุทธนานาชาติจัดกิจกรรมการบูชาเนื่องในวัน วิสาขบูชา ผลมาจากสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดมา คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ในช่วงประชุมสำคัญประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556  จึงอนุมัติให้สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษ มีพันธกิจครอบคลุม 4 ด้านคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การศึกษา และกระบวนการสร้างสันติภาพ

 

               การฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติ ครบ 70  ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยั่งยืนนาน และทรงพระเกษมสำราญชั่วนิรันดร์

 

               ในช่วงที่มีงานฉลองวิสาขบูชานี้ พวกเราได้มาร่วมกันพิจารณาตามหัวข้อการประชุมใหญ่ว่าด้วยเรื่อง “พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก”อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือร่วม กันระหว่างองค์กร และปัจเจกบุคคลต่างๆ จากพระพุทธศาสนาทุกนิกาย ควบคู่กับการจัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่องการศึกษาแนวพุทธเพื่อสันติภาพ และคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม

               ในช่วงเปิดงานประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังปาฐกถาพิเศษ ที่เน้นให้เห็นความสำคัญของศีลธรรม การฝึกฝนจิตและองค์ความรู้ ตามแนวทางหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องอริยมรรคมีองค์ 8  และวิเคราะห์เรื่องขันธ์ 5 และย้ำถึงบทบาทจำเป็นของความยุติธรรม ธรรมาภิบาล ความมั่นคงของปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และชาติ ในฐานะเป็นองค์ประกอบของสันติภาพ

               เมื่อเสร็จงานฉลองและงานประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้ว พวกเราได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

               1. สงครามเป็นเงื่อนไขทางด้านจิตใจ ดังนั้น ความสงบของโลกไม่สามารถตราเป็นกฎหมายบังคับได้ เมื่อสืบค้นหาสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งและความรุนแรงภายในจิตใจของพลโลก พบว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ที่จะนำพามนุษยชาติไปสู่ความเป็นเอกภาพของมนุษย์ เศรษฐกิจโลกและความเป็นพลโลกเดียวกัน

               ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายและตกลงกรอบยุทธศาสตร์เชิงพุทธเพื่อสันติภาพโลก ที่เป็นไปได้อย่างกว้างขวางโดยทั่วไป ซึ่งมี ๓ ขั้นตอนสำคัญในการสร้างสันติภาพ กล่าวคือ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟู ในการป้องกันความขัดแย้งผู้นำชาวพุทธเน้นถึงความสำคัญของสันติศึกษา ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นแล้ว จะต้องมีการแก้ไขด้วยการเจรจาของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นภารกิจที่จำเป็นและรีบด่วน ข้อสุดท้ายถ้ามีปฏิบัติการรุนแรงเกิดขึ้น หรือมีสงครามเกิดขึ้น ต้องจัดให้มีการฟื้นฟู อย่างเป็นหน้าที่หลักของชาวพุทธ

               2. ผู้เข้าร่วมประชุมตัดสินใจตกลงให้เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกและผ่านการ ตรวจสอบรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้นำชาวพุทธ ๓ คณะ

               3. ในการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับพุทธวิถีสู่สันติภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมเน้นย้ำว่า การส่งเสริมสันติภาพและการไม่เบียดเบียนกัน เป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาสอนให้ใช้วิถีทางแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน ชาติ หรือสถาบัน ให้หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่มากจนเกินเหตุ ให้ระงับความรุนแรงและการแสดงออกที่รุนแรงทุกรูปแบบ ดังนั้นพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปเป็นเรื่องเดียวกันกับสันติภาพ เพราะพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในการเลือกอย่างเสรีของปัจเจกบุคคล ทั้งยังส่งเสริมความคิดและความเห็นที่หลากหลายของมนุษย์ รวมทั้งปฏิเสธการยัดเยียดความคิดให้คนอื่นๆ ดังนั้น ขันติธรรมจึงเป็นคำสอนหลักของทางพระพุทธศาสนา

               4. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเชื่อมั่นว่า สันติ เมตตา กรุณา เป็นหลักคำสอนสากลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากว่า 2,500  ปีแล้ว ยังคงใช้ได้กับทุกวันนี้ ความเข้าใจกัน ความเมตตาและกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่มีปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยปัญญาและความเพียรที่ถูกต้อง ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะยุ่งยากและสลับซับซ้อนเพียงใด ก็มีวิธีแก้ไขอยู่ในตัวเองพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความพอดี ทางสายกลาง  ดังที่พระองค์ตรัสเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่หลีกเลี่ยงหลุมพรางของความสุด โต่ง ความพอดีเป็นพื้นฐานของการที่ชาวพุทธปฏิบัติต่อคนอื่นๆและพวกเราหวังว่า จะป้องกันความเกินพอดีที่ปรากฏในโลกใบนี้

               5. ในเรื่องคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด สันติภาพโลก ได้รับการยอมรับว่า สวัสดิภาพของทุกชีวิต แม้ว่าดูเหมือนไม่มีความสำคัญก็ตาม ให้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในด้านจิตใจ และเราควรต้องใส่ใจกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล ไม่ใช่เพื่อคนรุ่นเราเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงคนรุ่นต่อๆ ไป

               6. เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมชาวพุทธทั่วโลกมีความเข้าใจกันและพัฒนาร่วมกันตาม พุทธวิถี ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติว่า วันเพ็ญเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นวันฉลองวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่และสำนักงาน สาขาตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดนั้น เป็นวันสวดมนต์และปฏิบัติกรรมฐานของชาวพุทธทั่วโลก

               7. ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันสนับสนุนมาตรฐานโลกที่ตั้งขึ้นใหม่ ตามกรอบสหประชาชาติเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ได้ผ่านการรับรอง แล้ว ในระหว่างการประชุม คอป 21 ณ กรุงปารีส เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และได้มีผู้ลงนาม จำนวน 177  ราย  17  พรรค และ 15  สัตยาบัน

               8. ด้วยตระหนักถึงความมีน้ำใจ และบทบาทสำคัญที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกตลอดหลายปี ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม ประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2560 ที่ประเทศศรีลังกา

             ปฏิญญากรุงเทพฯเนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 13

              ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559

 


ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 23-05-2559


เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 | อ่าน 44082
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 20221
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 2544
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 6380
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 6516
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 6449
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 6376
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 6388
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 6000
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 5982
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 6015
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th