ประเทศไทยพร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกเพื่อฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการวิสาขบูชาโลก นำโดยพระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. ประธานกรรมการวิสาขบูชาโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการนานาชาติจาก ๑๓ ประเทศ กว่า ๔๐ รูป/คน ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานวิสาขชูชาโลกครั้งที่ ๙ ครั้งที่ ๒ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมวางแผน และเตรียมต้อนรับชาวพุทธจากทั่วโลกกว่า ๕,๐๐๐ รูป/คน ซึ่งประกอบด้วยผู้นำทางการเมือง ประมุขสงฆ์ ผู้นำองค์กรพุทธ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งกำลังเดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกครั้งยิ่งใหญ่โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) การเฉลิมฉลองพุทธชยันตี : ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (๒) เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (๓)สร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธตั้งแต่ระดับประชาคมอาเซียนจนถึงนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล (๔) ร่วมกันสร้างทางเลือกในการประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

ในขณะเดียวกัน หัวข้อหลักในการจัดงานปีนี้คือ “พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ” (The Buddha’s Enlightenment for the Well-Being of Humanity) สำหรับการสัมมนานั้น จะประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังนี้ (๑) พุทธปัญญาและความปรองดอง (Buddhist Wisdom and Reconciliation) (๒) พุทธิปัญญาและสิ่งแวดล้อม (Buddhist Wisdom and Environment) (๓) พุทธิปัญญาและการปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ (Buddhist Wisdom and Human Transformation)

การจัดงานเฉลิมฉลองในปีนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยวันที่ ๑-๒ จะเป็นพิธีเปิด และการจัดสัมมนานานาชาติจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนพิธีปิดคือวันที่ ๒ นั้น จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร และเดินทางไปร่วมพิธีเวียนเทียนร่วมกัน ณ พุทธมณฑลซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก

อนึ่ง มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้มหาจุฬาฯ เป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมนานาชาติ ภายใต้การสนับสนุนของมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย สำหรับศูนย์ประสานงานในการจัดงานนั้น ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสมาคมวิสาขบูชาโลก สถาบันภาษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. ๐๓๕-๒๔๘ ๐๙๘ ในขณะเดียวกัน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จะเป็นเปิดตัว "เวปไซต์" ในการจัดงานอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ "http://www.icundv.com/vesak2012"


 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2555 | อ่าน 4945
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 18222
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 1157
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 4902
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 4970
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4878
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 4850
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 4822
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 4455
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 4437
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4443
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th