กิจกรรมการอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ ในโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙

กิจกรรมการอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ

ในโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙

 

จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา เพื่อให้การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธจากตัวแทนที่ดีของโรงเรียนของประเทศไทย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์  http://www.vitheebuddha.com เพื่อให้โรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจได้ลงทะเบียนสมัคร โดยโรงเรียนจะต้องส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลการดำเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ แล้วทำการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนทั้งหมดจำนวน ๑๒๐ โรง (๑๐๐ โรงเรียนที่มีผลการดำเนินการในระดับดีมาก และ ๒๐ โรงเรียนที่มีผลการดำเนินการต้องปรับปรุง)  มาจัดทำโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสังเคราะห์หาข้อสรุป แนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะนำมาสังเคราะห์เพื่อการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี และนำมาพัฒนาให้เป็นคู่มือสำหรับโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปฏิบัติจริงของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน ๒๐ โรงเรียน  โดยมีพระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในแนวทางที่ถูกต้องในพื้นที่จริง (โรงเรียนที่สมัครใจ) เป็นระยะเวลา ๓ เดือน 

 

 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนที่ทดลองดำเนินการตามแนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มีความสะดวก และให้พระนิเทศที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็น Coaching ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกันจึงเห็นสมควรจัด “กิจกรรมการอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้าง ทักษะ ประสบการณ์ให้กับพระและบุคลากรสนับสนุนเพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานการใช้คู่มืออัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ เกณฑ์การประเมิน การให้ข้อเสนอแนะ การจัดทำรายงานป้อนกลับ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระนิเทศและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในโครงการทุกฝ่าย

 

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ของการเป็นพระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ
  2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างพระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธที่มาจากที่ต่างๆ
  3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาอัตลักษณ์ของการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีมาตรฐานและ เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

ระยะเวลาการอบรม

          จำนวน ๑ วัน

 

คุณสมบัติ      
          ๑. สามารถทำงานเป็นทีมได้ พร้อมจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเป็นพระนิเทศวิถีพุทธ
          ๒.มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการศึกษาเชิงพุทธ และโรงเรียนวิถีพุทธ
          ๓.จบปริญญาตรี นักธรรมชั้นเอก ขึ้นไป
          ๔.ทำงานด้วยความเสียสละเพื่อพระศาสนา ยินดีเสียสละเวลาเพื่อการนิเทศวิถีพุทธ อย่างน้อย ๓ เดือน

 

สมัครภายใน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ แล้วส่งกลับมาที่ charnb008@gmail.com


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (309.5 kb)

เขียนเมื่อ 3 มีนาคม 2555 | อ่าน 4868
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 18327
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 1179
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 4938
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 5010
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4916
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 4901
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 4857
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 4495
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 4470
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4473
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th