กำหนดการการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธและใบตอบรับ

 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

โครงการสัมมนาการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ 

ระหว่างวันที่ 20– 23  มีนาคม  พ.ศ. 2555

โดย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ

 

กำหนดการ

 

 

 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

13.00 – 17.00 น.         รายงานตัวเข้าที่พัก

17.00 – 18.00 น.         ถวายน้ำปานะ/รับประทานอาหารเย็น  

18.00 – 19.00 น.         เรียนรู้ ดูใจ ฟังอย่างลึกซึ้งโดย พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน หน.ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.

19.00 – 19.30 น.         บริหารจิตเจริญปัญญาโดย  พระนิเทศวิถีพุทธ

20.00 – 21.00 น.         จุดเทียนปัญญา ถวายพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

วันที่ 21มีนาคม พ.ศ.2555

06.30 - 07.30 น.          บริหารจิตเจริญปัญญา   และสนทนาธรรม  โดย  พระนิเทศวิถีพุทธ

07.30 - 08.30 น.          รับประทานอาหารเช้า

08.30-11.00 น.                        พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ  เรื่องอัตลักษณ์และแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

โดย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

11.00–13.00 น.                       ฉันภัตตาหารเพล/รับประทนอาหาร

13.00 – 13.30 น.         กลุ่มสัมพันธ์

13.30 – 14.30 น.         แนวปฏิบัติ 29 ประการ  สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

โดย  นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดสพฐ.

14.30-16.00 น.                        หัวใจวิถีพุทธและเทคนิคกรจับคู่ประเมินแบบกัลยาณมิตร

โดย รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม รองอธิการบดี สถาบันอาศรมศิลป์

16.00 – 18.00 น.         พักทำภารกิจส่วนตัว ถวายน้ำปานะ/รับประทานอาหารเย็น

18.00 – 18.30 น.         บริหารจิตเจริญปัญญาโดย  พระนิเทศวิถีพุทธ

18.30 – 19.30 น.         วิถีพุทธ วิถีวันพระ วิถีแห่งความเป็นไทย โดยพระมหาพงศ์นรินทร์  ฐิตวํโส

19.30 – 21.00 น.         แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์วิถีพุทธ  โดย  ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล 
                                    และระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


วันที่22มีนาคม พ.ศ. 2555

06.30 – 07.30 น.         บริหารจิตเจริญปัญญา และสนทนาธรรม  โดย  พระนิเทศวิถีพุทธ

07.30 – 08.30 น.         รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 10.00น.         การสนทนากลุ่ม 29ประการวิถีพุทธ ด้านกายภาพ

10.00 – 11.30 น.         การสนทนากลุ่ม 29ประการวิถีพุทธ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ

11.30 - 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30น.            กลุ่มสัมพันธ์

13.30–14.30 น.                       การสนทนากลุ่ม 29ประการวิถีพุทธ

ด้านกิจกรรมประจำวันพระและด้านพฤติกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหาร

14.30  – 16.00 น.        ถอดบทเรียนวิถีพุทธโดย  รศ.เพ็ญรัตน์  หงส์วิทยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้          และ

                                     สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

16.00 – 18.00 น.         พักทำภารกิจส่วนตัว ถวายน้ำปานะ/รับประทานอาหารเย็น

18.00 – 19.00 น.         บริหารจิตเจริญปัญญาโดย  พระนิเทศวิถีพุทธ

19.00 – 21.00 น.         วางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่าย โดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด  การศึกษา สพฐ.

 

วันที่ 23มีนาคม พ.ศ. 2555

06.30 – 07.30 น.         บริหารจิตเจริญปัญญา และสนทนาธรรม  โดย  พระนิเทศวิถีพุทธ

07.30 – 08.30 น.         รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 10.00 น.         วิถีพุทธ สู่.......โรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดเนื้อสัตว์วันพระ

            โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

10.00 – 11.30 น.         เครือข่ายวิถีพุทธ โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

11.30 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30น.          ถอดบทเรียนวิถีพุทธโดย  รศ.เพ็ญรัตน์  หงส์วิทยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14.30 – 16.00 น.         พิธีปิด
หมายเหตุ :      เวลาพัก/อาหารว่าง (บ่าย)  10.30  น., 14.30  น., 21.30  น.


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (261.43 kb)

เขียนเมื่อ 2 มีนาคม 2555 | อ่าน 6514
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 18070
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 1108
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 4850
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 4911
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4809
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 4785
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 4757
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 4398
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 4380
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4381
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th