ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา
******************
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จะได้จัดให้มีโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมรู้หลักในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามตามหลักศีลธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขฯ และสร้างเยาวชนสู่สังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
กำหนดการอบรม
          - ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ รับสมัคร
          - ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๗ อบรมเยาวชนเตรียมความพร้อม
          - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ พิธีบรรพชาสามเณรและเปิดโครงการฯ
          - ๗ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ อบรมตามหลักสูตร
          - ๑๔ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ (วัดมเหยงคณ์)
          - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ สอบวัดผล
          - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ลาสิกขา
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุก ๆ ท่านเข้าร่วม “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 4 - 18 เมษายน ๒๕๕7 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพร้อมเพรียงกัน  ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ติดต่อสอบถาม
-  พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร.
    โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๕๐,๘๘๑๕  
-  พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย    โทร.  ๐๙๐-๕๕๗-๑๕๖๒   
-  พระภานุรักษ์ สิริจนฺโท           โทร.  ๐๘๗-๕๔๓-๒๔๘๑         
-  นายปัญญาพงษ์  ทรงรัฐ        โทร.  ๐๘๔-๖๕๑-๔๔๖๒
-  นางจรัสนาฏ  ไชยวสุ            โทร.  ๐๘๓-๙๑๔-๔๕๕๘   
               
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่  www.kaiwaisai.com  (ค่ายวัยใส)
เมื่อส่งข้อมูลครบแล้วส่งใบสมัครที่ charnb008@gmail.com หรือมาสมัครด้วยตัวเองได้ที่
สำนักงานฝ่ายบริการฝึกอบรม  ส่วนธรรมนิเทศ  มจร.วังน้อย อาคารหอฉัน  ชั้น ๓

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (92.8 kb)

เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2557 | อ่าน 29472
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 20217
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 2539
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 6376
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 6512
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 6445
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 6373
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 6379
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 5994
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 5976
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 6013
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th