กิจกรรม "ปาฏิหาริย์แห่งพระธรรม...อัศจรรย์ธรรมสัญจร" ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนพิการดำเนินการโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (

 
“ปาฏิหาริย์แห่งพระธรรม” เป็นกิจกรรมนาร่อง นาคนพิการประเภท พิการทางด้านสายตา/ทางหู/ ทางสติปัญญาและกลุ่มออทิสติกพร้อมผู้ดูแลคนพิการ และเยาวชนจิตอาสาในโครงการคลินิกคุณธรรมของกรมการศาสนา มาร่วมฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน และเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในความ “แตกต่างที่ไม่แปลกแยก” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมสามารถนาหลักธรรมที่ได้ไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวัน เช่น หลักธรรมที่สร้างพลังใจ “ปรับความท้อแท้ให้กลายเป็นขันติธรรม” ไม่ท้อต่อความทุกข์ยากทางกาย สามารถต่อยอดให้เป็นที่พึ่งทั้งของตนเอง และดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่าได้ในระดับหนึ่ง ที่สาคัญคือการใช้หลักธรรม ฝึกให้มีพลังคิดบวกต่อสังคมและบุคคลรอบข้าง ซึ่งคนพิการจาเป็นต้องนาผู้ดูแลคนพิการอาจจะเป็น พ่อ-แม่/พี่-น้อง–ญาติหรือเพื่อนสนิท เข้ามาปฏิบัติธรรมพร้อม กับคนพิการด้วย เนื่องจากเป็นผู้ดูแลใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มออทิสติก และทางสติปัญญา การนาคนพิการมาฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ดูแลจะทาให้เกิดการเรียนรู้ และเห็นผลได้อย่างรวดเร็วตามวัตถุประสงค์
สาหรับเยาวชนในโครงการคลินิกคุณธรรม จะนามาฝึกการเรียนรู้ การทางานในเชิงจิตอาสาร่วมกับ ทีมพระธรรมวิทยากร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เช่น การช่วยเตรียมอุปกรณ์ เนื่องจาก ในการสอนธรรมะสาหรับคนพิการนั้น จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เข้ามาช่วย /การดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรม ให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งการช่วยเหลือคนพิการในระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ ที่ไม่คุ้นเคย เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (1.18 mb)

เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2556 | อ่าน 20460
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 18070
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 1109
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 4851
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 4911
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4809
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 4785
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 4757
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 4398
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 4380
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4381
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th