แผนพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธปีที่ ๙ โรงเรียนครุใน

ใบงานพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธปีที่ ๙ ตามแนวทาง ๒๙  ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียน  วัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)

สังกัด     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

๑.ด้านกายภาพ

 

ตัวชี้วัด

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

๑.๑   มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ

 

 

๑.ประชุมเสนอผู้บริหาร จัดทำป้ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ติดบริเวณหน้าอาคาร ป.๓

๒.เปิดบ้านคุณธรรม และนำกิจกรรมต่าง ๆ นำเสนอกับโรงเรียนเครือข่ายเดิมให้ได้รับความรู้

๓.นมัสการ เจ้าอาวาสเจิมป้าย และทำบุญ              ให้โอวาท

 

ผู้บริหาร

และคณะครูทุกท่าน

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

๑.๒  มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน

 

 

๑.ได้ปรับปรุงพระประธานใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียน โดยได้รับบริจาคเงินจากคุณครู

๒.ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญตักบาตรร่วมกันครู นักเรียน ผู้ปกครอง จำนวนทั้งหมด ๔๔๔ คน และใช้โอกาสนั้นบูชาพระพุทธรูปหน้าโรงเรียนเป็นปฐมฤกษ์

๓.นักเรียนไหว้พระพุทธรูปก่อน และหลังกลับบ้านเป็นประจำทุกวัน

ผู้บริหาร

หัวหน้าวิถีพุทธ และ

คณะครูทุกท่าน

ครูเวรประจำวัน

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

๑.๓  มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน

 

 

๑.ได้จัดหาพระพุทธรูป , พระพุทธรูป โดยขอจากวัด นำมาประจำทุกห้องเรียน และให้นักเรียนสวดมนต์ ทุกเย็น  โดยให้สวดจากเสียงตามสาย แต่ละห้องหยุดกิจกรรมและสวดมนต์ไหว้พระก่อนกลับบ้านทุกวัน

๒.มีพระพุทธรูปในห้องวิถีพุทธ ฝึกสวดมนต์ทุกวันอังคาร

ผู้บริหาร

หัวหน้าวิถีพุทธ และ

คณะครูประจำชั้น

ครูสายชั้น ป.๓

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

๑.๔  มีพระพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรม

พระราชดำรัส                   ติดตามที่ต่างๆ

๑.จัดทำไวน์นิว และพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามสถานที่ต่าง ๆ โดยให้นักเรียน ครู มีส่วนร่วมในการคิด และให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

ผู้บริหาร คณะครู และ นักการภารโรง

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

 

ตัวชี้วัด

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

๑.๕  มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น

๑.จัดแบ่งเขตรับผิดชอบตามอาคารต่าง ๆ ทุกสายชั้น

๒.มีชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกวันพุธ

๓.มีกิจกรรมจิตอาสา เช่น นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทำโครงการอำลาอาลัยมอบคีม โดยให้นักเรียนนำคีมมาเก็บขยะ โดยทำเป็นประจำทุกวันพุธ

๓.จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ตามสายชั้นต่าง ๆ  เช่น พืชสวนครัว พืชสมุนไพร การเพาะเห็ดนางฟ้า  การเลี้ยงปลาดุก เป็นต้น

๕.ฝึกให้นักเรียนเดินสมาธิ , เดินจงกรม

ครูประจำชั้นทุกสายชั้น

ครูสายชั้น ป.๓

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

๑.๖  มีห้องพระ

พระพุทธศาสนาหรือลานธรรม

 

 

๑.ขออนุญาตจากผู้บริหาร ใช้ห้องเรียนจัดเป็นห้องวิถีพุทธ โดยนำนักเรียนฝึกผู้นำสวดมนต์ ฝึกสวดมนต์ ฝึกนั่งสมาธิ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกวันอังคาร ฝึกฟังเรื่องคนดี , ร้องเพลงพระราชนิพนธ์  และนักเรียนบันทึกลงมนสมุดบันทึกความดี

๒.ใช้สถานที่ใต้อาคาร ป.๕ สร้างเป็นลานธรรม โดยให้นักเรียนสวดมนต์แปลสรภัญญะในวันศุกร์ และทุกวันพระ และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

ครูเสาวณีย์ และคุณครูประจำชั้น

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

๑.๗  ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐%

 

 

 

 

๑.โรงเรียนส่งหัวหน้าวิถีพุทธเข้าอบรมในโครงการพุทธชยันตี ส.ส.ส. อย่างต่อเนื่องและนำความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์

๒.จัดเดินรณรงค์ตามหมู่บ้าน โดยทำป้ายรณรงค์ ลด ละ เลิกอบายมุข โดยเดินรณรงค์ตามหมู่บ้านในวันวิสาขบูชา

๓.จัดทำโครงการ ลด ละ เลิกอบายมุข ร่วมกับสถานีตำรวจอำเภอพระประแดง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน

๔.ร่วมมือกับผู้ปกครองโดยส่งหนังสือเชิญชวนให้ผู้ปกครองเลิกเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้น

ผู้บริหาร และคุณครูทุกท่าน

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

 

 

 

ตัวชี้วัด

ผลที่ได้รับ

หมายเหตุ

๑.๑   มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ

๑.๒  มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน

๑.๓  มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน

๑.๔  มีพระพุทธศาสนสุภาษิต    วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามที่ต่างๆ

๑.๕  มีความสะอาด สงบ

ร่มรื่น

๑.๖  มีห้องพระพระพุทธศาสนา

หรือลานธรรม

๑.๗  ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐%

 

 

 

 

ด้านความรู้

๑.ได้รับความรู้ถึงความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างไร

๒.นักเรียนมีความรู้ถึงสัญลักษณ์ที่จะต้องสักการะบริเวณหน้าโรงเรียน ในห้องเรียน ถือเป็นหลักที่ต้องปฏิบัติทุกชั้น

๓.ได้รับความรู้จากสุภาษิต คำเตือน พระราชดำรัสต่าง ๆ

๔.ได้รับความรู้จากการเรียนรู้ห้องวิถีพุทธ เช่น การฝึกสวดมนต์ นั่งสมาธิ

๕.นักเรียนมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม คุณ และโทษของความสะอาด และช่วยกันรักษา

๖.นักเรียนมีความรู้เรื่องสิ่งเสพติด อันตรายที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้สร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง

ด้านทักษะกระบวนการ

๑.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจากสัญลักษณ์ที่มีในโรงเรียน เช่น พระพุทธรูปในที่ต่าง ๆ มีการสักการะกราบไหว้ในเวลาต่าง ๆ เป็นหลักปฏิบัติร่วมกันทุกวัน

๒.นักเรียนได้ฝึกอ่านวาทะธรรม คำบาลีจากวาทะธรรมต่าง ๆ  และเตือนตนเองจากวาทะธรรมนั้น ๆ

๓.นักเรียนสามารถใช้ลานธรรมห้องวิถีพุทธฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

๔.นักเรียนฝึกอบรมตามโครงการลด ละ เลิกอบายมุข กับสถานีตำรวจอำเภอพระประแดง กับโครงการพุทธชยันตี กับ ส.ส.ส.  และนำไปขยายผลชักชวนครอบครัว ทำให้ชุมชน ครอบครัวเข้มแข็ง 

ด้านเจตคติ

๑.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ของโรงเรียน ภูมิใจในความเป็นไทย

๒.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

๓.นักเรียนเกิดทักษะในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๔.นักเรียนเกิดความรักและมีความสุขในการมีส่วนร่วมกันดูแลโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบด้านกายภาพ

๑.นางวรรณา  กองสมบัติ                   หัวหน้า

๒.นางอรุณ  บุญบรรลุ                       กรรมการ

๓.นางสาววิกานดา  ทัตตมนัส              กรรมการ

 

ตัวชี้วัด

ผลที่ได้รับ

หมายเหตุ

 

๔.นางอัมพาพันธ์   ปานขาว                   กรรมการ

๕.นางสาวนันท์นภัส  ไทยประเสริฐ           กรรมการ

๖.นางสาวนิภา  เรืองจุ้ย                        กรรมการ

๗.นางสาวญาณิศา  ทองพูน                   เลขานุการ

 

 

๒.ด้านพฤติกรรม ครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน

ตัวชี้วัด

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

๒.๑ รักษาศีล ๕

 

 

 

 

 

 

๑.ประชุม วางแผนเขียนปฏิทินปฏิบัติงานวันพระ

๒.ใช้วันพระเป็นวันปฏิบัติกิจกรรม โดยครู นักเรียน ผู้บริหารไปทำบุญตักบาตรรับศีลห้า

ที่วัด

๓.นักเรียนสวดมนต์แปลที่ลานธรรม พร้อมทั้งว่าศีลห้าข้อ ด้วยว่าจะถือปฏิบัติในวันพระ

ผู้บริหาร

และคณะครู

ทุกท่าน

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

๒.๒  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  กราบงาม

 

 

 

 

 

๑.โรงเรียนวัดครุในได้มีการประชุมเรื่อง                อัตลักษณ์ของโรงเรียน และใช้อัตลักษณ์ว่า “ไหว้สวย วจีไพเราะ”  เป็นอัตลักษณ์ ได้ออกมาเป็นคำสั่ง ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารปฏิบัติ โดยให้คุณครูประจำชั้นฝึกนักเรียน และสังเกตแก้ไขนักเรียน ที่ไม่ปฏิบัติให้ปฏิบัติทุกคน มีคณะผู้บริหารออกตรวจเยี่ยมตามห้องเรียน

 

ผู้บริหาร

และคณะครู

ทุกท่าน

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

๒.๓ก่อนรับประทานจะมีการพิจารณาอาหาร

รับประทานอาหารไม่ดัง

ไม่หก ไม่ตก ไม่เหลือ

 

 

 

 

๑. โรงเรียนได้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าค่ายธรรมะที่วัดปัญญาพันทาราม และใช้หลักการพิจารณาอาหารของวัดปัญญาพันทาราม โดยมีการดำเนินงานในแต่ละสายชั้น ดังนี้

อนุบาล  พิจารณาอาหารพร้อมกันที่โรงอาหาร

ป.๑ และ ป.๒ พิจารณาอาหารที่หน้าระเบียงห้องเรียนพร้อมกัน

ป.๓ พิจารณาอาหารที่หน้าระเบียงห้องเรียนพร้อมกัน

ป.๔ พิจารณาอาหารพร้อมกันในห้องเรียน

ป.๕ พิจารณาอาหารพร้อมกันในวันที่ไม่มีชั่วโมงครูพิเศษ

ป.๖พิจารณาอาหารในห้องเรียนพร้อมกัน

 

 

 

 

ผู้บริหาร

และคณะครู

ทุกท่าน

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

ตัวชี้วัด

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

๒.๔  ประหยัด อดออม ถนอมใช้ เงินและสิ่งของ

 

 

๑.ติดต่อธนาคารออมสิน  เพื่อให้นักเรียนนำเงินมาฝาก สนับสนุนให้นักเรียนมีสมุดเงินฝาก

๒.มีโครงการคลองถมครุใน  สนับสนุนให้นักเรียนนำของเหลือใช้ หรือของที่ใช้แล้วนำมาขาย

๓.ให้นักเรียนสร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลาดุก  สวนสมุนไพร และนำความรู้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในวันที่มีกิจกรรม           คลองถม

ธนาคารออมสิน

 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

๒.๕  มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก

 

 

 

๑.ประชุม ปรึกษากับคณะครูในเรื่องการออกแบบการสอน การนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ การสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น การสอนเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลาดุก การปลูกพืชสมุนไพร เป็นต้น การเรียนชมรมต่าง ๆ เช่น ชุมนุมดนตรีไทย นาฏศิลป์ เป็นต้น

ชื่อผู้รับผิดชอบ

๑.นางสาวชุติญา    เจริญสุข         หัวหน้า

๒.นางสาวอัจษฎา   มะจุเงิน         กรรมการ

๓.นางวนิดา  แดงประดับ            กรรมการ

๔.นางสาวชัชฎาภรณ์  สุขทวี        กรรมการ

๕.นางสาวกรรณิกา  โสดาจันทร์    กรรมการ

๖.นางสาวชมพูนุช  แสนสุภา        กรรมการ

๗.นางจุฬาภรณ์  ดวงกางใต้         เลขานุการ

คณะครูทุกท่าน

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

 

 ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน

ตัวชี้วัด

ผลที่ได้รับ

หมายเหตุ

๒.๑ รักษาศีล ๕

๒.๒  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  กราบงาม

๒.๓ ก่อนรับประทานจะมีการพิจารณาอาหาร

รับประทานอาหารไม่ดัง

ไม่หก ไม่ตก ไม่เหลือ

๒.๔  ประหยัด อดออม ถนอมใช้ เงินและสิ่งของ

๒.๕  มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก

 

 

 

 

 

 

ด้านความรู้

๑.ได้รับความรู้เรื่องศีลห้า มารยาทต่าง ๆ

๒.มีความรู้เรื่องการฝากเงินกับธนาคาร การเขียนฝาก

ด้านทักษะกระบวนการ

๑.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา

๒.นักเรียนได้ฝึกมารยาทต่างๆ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

๓. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการฝากเงินตรงตามขั้นตอนจากธนาคาร

ด้านเจตคติ

๑.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของโรงเรียน

๒.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

๓.นักเรียนมีคุณธรรม ความประหยัด ได้เรียนรู้การอดออม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๔.นักเรียนได้ช่วยเหลือครอบครัวอดออม ทำให้ครอบครัวอบอุ่น

 

 

 

๓.ด้านกิจกรรมประจำวันพระ

ตัวชี้วัด

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

๓.๑ ใส่เสื้อสีขาวทุกคน

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ประชุมสร้างปฏิทินการปฏิบัติงานวันพระ และมีคุณครูประจำชั้นประชาสัมพันธ์ก่อนถึงวันพระ ตามตารางวันพระ

๒.นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓–๖ ใส่เสื้อสีขาว ซึ่งเป็นเสื้อนักเรียน และนุ่งกางเกงสีขาวทุกวันพระ

๓.คุณครูใส่เสื้อสีขาว และกระโปรงสีดำ หรือสีน้ำตาล แต่ได้ปรับเปลี่ยนให้ใส่เสื้อขาวและกระโปรงสีขาว

๔.นักเรียนทำจิตอาสาเก็บขยะ

คุณครูประจำชั้น และคุณครูทุกท่าน

กิจกรรมต่อเนื่อง

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

๓.๒ ทำบุญใส่บาตร   ฟังเทศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ประชุมสร้างปฏิทินการปฏิบัติงานวันพระ และปฏิบัติตามปฏิทิน ดังนี้

-ป.๖ กับ อนุบาลปีที่ ๑

-ป.๕ กับ อนุบาลปีที่ ๒

-ป.๔ กับ ป.๑

-ป.๓ กับ ป.๒

๒.นักเรียน และครูส่วนที่ไม่ได้ไปทำบุญ ให้ร่วมกันสวดมนต์แปลที่ลานธรรมและนั่งสมาธิ

๓.นักเรียนบันทึก เรื่องที่ฟังพระเทศน์ใส่ลงในสมุดบันทึกความดี โดยที่ในสมุดให้มีสัญลักษณ์รูปพระบอกว่า วันที่บันทึกคือวันพระ

๔.บันทึกใส่ในสมุดบันทึกกิจกรรมของโรงเรียน

คณะครูทุกท่าน

 

 

 

 

 

คุณครูประจำชั้น

คุณครูเสาวณีย์

คุณครูสนั่น

กิจกรรมต่อเนื่อง

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

๓.๓ รับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวัน

 

 

 

 

 

๑.ประชุมชี้แจงคุณครูที่รับผิดชอบ และแม่ครัว

๒.นักเรียนและคุณครูรับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน

๓.สำรวจว่านักเรียนไม่นำอาหารขยะมารับประทานในโรงเรียน  และไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน

๔.ให้ความรู้เสียงตามสาย

 

 

 

คุณครูวนิดา

คุณครูประจำชั้น

คณะแม่ครัว

 

 

 

คุณครูชุติญา

กิจกรรมต่อเนื่อง

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

ตัวชี้วัด

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

๓.๔ สวดมนต์แปล

 

 

 

 

๑.ฝึกสวดมนต์จากปฏิทินสวดมนต์ป.๓ ทุกวันอังคาร และฝึกสมาธิ

๒.นักเรียนและคุณครูสวดมนต์แปลในวันพระที่ลานธรรม และนั่งสมาธิ

๓.นักเรียนสวดมนต์แปลในวันศุกร์

 

คุณครูเสาวณีย์

คุณครูสนั่น

คุณครูประจำสายชั้น ป.๓

ครูเวรประจำวัน

คุณครูประจำชั้น

กิจกรรมต่อเนื่อง

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖

  

ด้านกิจกรรมประจำวันพระ

ตัวชี้วัด

ผลที่ได้รับ

หมายเหตุ

๓.๑ ใส่เสื้อสีขาวทุกคน

๓.๒ ทำบุญใส่บาตร  ฟังเทศน์ 

๓.๓ รับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวัน

๓.๔ สวดมนต์แปล

 

 

 

 

 

 

ด้านความรู้(k)

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมไทยในกิจกรรมวันพระ

๒.นักเรียนได้รับความรู้ด้านคุณธรรมจากพระสงฆ์

๓.นักเรียนได้รับความรู้ในวิธีการ ขั้นตอนการทำบุญ การสวดมนต์ การอาราธนาศีล การกราบพระ เป็นต้น

๔.ได้รับความรู้เรื่องประโยชน์จากอาหารมังสวิรัติ และโทษของอาหารขยะต่าง ๆ

ด้านการฝึกปฏิบัติ(p)

๑.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมจากประสบการณ์จริง

๒.นักเรียนฝึกมารยาทต่อพระสงฆ์ ผู้ปกครอง

๓. นักเรียนได้รับประทานอาหารมังสวิรัติทุกคน

ด้านเจตคติ(A)

๑.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.นักเรียนเห็นประโยชน์ของอาหารมังสวิรัติ นำไปขยายผลให้ครอบครัวได้รับประทาน

๓.นักเรียนมีความรู้ และผูกพันกับครอบครัว และคุณครู

๔.นักเรียนนำผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ผู้รับผิดชอบ

๑.นางสาวเสาวนีย์   พงษ์นัยรัตน์        

๒.นางสาวปัทมา  ยาประดิษฐ

๓.นางสาวนันทิยา   สีหาขัน

๔.นางสาวภคพร   ชอบธรรม

๕.นางสุกัญญา  เสมียนกุล

๖.นางปุญญพัฒน์  ทัตตมนัส

๗.นางสาวโรสลิน  มั่นเขตวิทย์

 

 ๔.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ

ตัวชี้วัด

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

 

๔.๑   ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน

 

 

1.ประชุมวางแผนทำความเข้าใจกับครูฝ่ายโครงการอาหารกลางวัน

2.หาความรู้วิธีการทำอาหารมังสวิรัติ

3.สำรวจสังเกตนักเรียนในแต่ล่ะสายชั้นว่าไม่นำอาหารขยะมารับประทาน

4.อบรมชมรมพุทธชยันตรีนำความรู้และนำอาหารมานำเสนอกับเจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร

ครูฝ่ายอาหาร

ครูประจำชั้น

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

 

๔.๒  ไม่ดุด่า นักเรียน

 

 

 

1.มีการวางแผนการปฏิบัติการนิเทศการสอน

2.ดำเนินการนิเทศการสอนและแนะนำเสนอแนะ

ครูวิชาการ

ครูประจำชั้น

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

 

๔.๓  ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน

 

 

 

1.มีการประชุมแบ่งหน้าที่เวรรับผิดชอบทำหน้าที่ดูแลการพูดหน้าเสาธงทุกวันโดยการยกย่องความดีของคุณครูและเด็ก เช่นการเก็บขยะ ในเรื่องการรับประทานอาหาร

ครูวิชาการ

ครูประจำชั้น

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

 

๔.๔ โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก  เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำความดี

 

 

1.ให้ครูประจำชั้นสังเกต สอบถามถึง การออกมาพูดถึงความรู้สึกที่ได้กระทำดีตลอด

ครูประจำชั้น

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

 

๔.๕  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี

 

 

1.จัดทำสมุดบันทึกความดี

2.ดำเนินการบันทึกความดี

ครูประจำชั้น

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

 

๔.๖  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมะศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย

 

 

1.โรงเรียนเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ตรี โท นักเรียนเรียนธรรมศึกษา ตรี โท และสอบ

 

ผู้บริหาร

ครูทุกคน

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

 

๔.๗  บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง

 

 

1.ประชุมทำแผนปฏิบัติงาน การทำงาน การสอบในห้องวิถีพุทธ , การทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

2.บริหารจิตก่อนการรับประทานอาหารทุกสายชั้น

 

ครูประจำชั้น

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

 

๔.๘  มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

ประชุมวางแผนการสอบธรรมศึกษาในโรงเรียนโดยใช้วันอังคารเป็นวันสอบธรรมมะในนักเรียนชั้น ป.4-ป.6ส่วนสายชั้น ป.1-ป.3มีพระอาจารย์มาสอบจากวัดครุใน

 

 

ครูประจำชั้น

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

 

ตัวชี้วัด

ผลที่ได้รับ

หมายเหตุ

๔.๑   ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน

๔.๒  ไม่ดุด่า นักเรียน

๔.๓  ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน

๔.๔ โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก  เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำความดี

๔.๕  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี

๔.๖  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมะศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย

๔.๗  บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง

๔.๘  มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

 

ความรู้

 1. นักเรียนและครูได้รับความรู้เรื่องอาหารมังสวิรัติ
 2. ครูและนักเรียนได้รับรู้ถึงคนดีที่อยู่ในโรงเรียนของเรา
 3. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีการพัฒนาตนเองจนสอบธรรมศึกษาได้
 4. นักเรียนมีความรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรม

ทักษะกระบวนการ

 1. นักเรียนได้รับประทานอาหารมังสวิรัติ
 2. นักเรียนได้เลียนแบบคนที่ทำความดี
 3. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีการเรียนการสอนธรรมศึกษา
 4. คุณครูและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านจริยธรรม คุณธรรม

เจตคติ

 1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนวิถีพุทธของเรา
 2. นักเรียนเห็นประโยชน์ของอาหารมังสวิรัตินำไปขยายผลได้ทำให้ครอบครัวรับประทาน
 3. นักเรียนมีความรักและผูกพันกับครอบครัวและคุณครู
 4. นักเรียนนำผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ผู้รับผิดชอบด้านกิจกรรมวิถีพุทธ

 1. นายสนั่น  ถือมั่น
 2. นายอัศวชัย  วิมุกตะลพ
 3. นางสาวบุษบา  ประทีปแสน
 4. นางสาวณัฐสุรางค์  อาชวะ
 5. นางสาววันเพ็ญ  ริมปิรังสี
 6. นางสาวสุวรินทร์  เกริกเกียรติศรี
 7. นางวนิดาพรรณ  เผ่าชวด

 

 

             

๕.ด้านการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

๕.๑   บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้าบ่าย ทั้งครูและนักเรียน

 

1.ประชุมครูหัวหน้าสายชั้นให้ปฏิบัติทุกชั้นเรียน

2.ใช้วิธีการฝึกเดินจงกรม ฝึกเดินสมาธิในการเดินเข้าห้องเรียน ในการเดินบนอาคารเรียน

ครูประจำชั้น

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

๕.๒  บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

 

 

1.ประชุมครูหัวหน้าสายชั้นให้ปฏิบัติการเขียนแผนโดยให้บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ มีครูฝ่ายวิชาการนิเทศการเรียนการสอนของครู ตามตารางปฏิบัติการนิเทศ

2.ใช้การสอนใช้ประสบการณ์จริง เช่น การให้ทำบุญตักบาตร เวียนเทียนที่วัดในวันสำคัญเป็นต้น

ครูทุกคน

ครูวิชาการ

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

๕.๓  ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

 

1.มีโครงการคุณธรรมในโรงเรียนเช่น โครงการอำลาอาลัยมอบคีม โครงการขยะแปลงร่างสร้างความพอเพียง ซึ่งจุดประสงค์คือให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด ช่วยกันเก็บขยะ เก็บตามร่องน้ำโดยใช้คีม และเมื่อสิ้นสุดโครงการมีการมอบคีมให้รุ่นน้องต่อไป ซึ่งทำในวันพุธเวลา 12.00 น.

ครูสายชั้น ป.3

ครูประจำชั้น

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

๕.๔  ครูและผู้บริหารและนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง ที่วัดเป็นแหล่งเรียนรู้

 

 

1.ประชุม ปฏิบัติตามปฏิทินวันพระ ในกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยครูและผู้บริหารไปร่วมทำศาสนกิจเดือนละ 1 ครั้งและฟังธรรมเทศนาที่วัด

2.ให้ครูและนักเรียนบันทึกความดีที่ทำในสมุดบันทึกความดี

ครูประจำชั้น

ครูทุกคน

 

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

๕.๕  ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

 

1.มีโครงการเข้าค่ายธรรมะกับวัดใกล้โรงเรียนในอำเภอพระประแดง ปีละ 1 ครั้ง

2.คณะครูเข้าค่ายที่วัดหลวงพ่อสด จังหวัดราชบุรี

ผู้บริหาร

ครูทุกคน

 

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

 

ด้านการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด

ผลที่ได้รับ

หมายเหตุ

๕.๑   บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้าบ่าย ทั้งครูและนักเรียน

๕.๒  บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

๕.๓  ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

๕.๔  ครูและผู้บริหารและนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง ที่วัดเป็นแหล่งเรียนรู้

๕.๕  ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

 

 

 

 

 

ความรู้

 1. นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการบริหารจิตทำให้จิตใจสงบมากขึ้น
 2. นักเรียนได้รับความรู้เรื่องวันสำคัญต่างๆจาการสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ได้เรียนจากประสบการณ์จริงไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีความเข้าใจและเข้าถึงศาสนาได้มากขึ้น
 3. นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการทำโครงงานคุณธรรม
 4. ครูและนักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องศาสนาและพิธีต่างๆ

การฝึกปฏิบัติ

 1. นักเรียนได้เรียนรู้จาการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง สถานที่จริงทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของศาสนามากขึ้น เช่น การนั่งสมาธิ การทำบุญตักบาตร การเข้าค่ายคุณธรรมเป็นต้น
 2. จาการฝึกปฏิบัติทำให้เกิดการปฏิบัติที่ฝั่งแน่นและจดจำได้มาก

เจตคติ

 1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนภูมิใจในความเป็นวิถีไทย
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
 3. นักเรียนเกิดทักษะในการอนุรักษ์ความเป็นไทย
 4. นักเรียนเกิดความศรัทธาในศาสนาพุทธมีความสุขที่ได้ทำ นำความรู้ไปใช้กับครอบครัวและในชีวิตประจำวัน

ผู้รับผิดชอบด้านกิจกรรมวิถีพุทธ

 1. นางสาวกันทิมา  คณิตกุล
 2. นางสาวทัศนีย์  โยกมา
 3. นางสาววันเพ็ญ  บุตรมารศรี
 4. นายอธิพงษ์  เหล่ากว้าง
 5. นางสุทธิลักษณ์  กัณท์สุภัค
 6. นางสาวอตินาฏ  ภู่ทอง

 

 


เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2555 | อ่าน 9346
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 18070
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 1111
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 4851
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 4912
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4809
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 4786
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 4757
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 4398
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 4380
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4381
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th