หลักสูตรการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.
หลักสูตรอบรมคุณธรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น นอกจากนั้น ยังเหมาะกับกลุ่มพิเศษที่ต้องการข้อเสนอแนะเป็นพิเศษ เหมาะกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่พึงประสงค์ในสังคมไทยและสังคมโลก (01/02/2555)
รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61
รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ดังลิงค์ด้านล่างนี้ และ ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับเกียรติบัตร หลังจากการประกาศผลการแข่งขันเสร็จสิน โดยติดต่อแผนกเกียรติบัตร ณ สนามแข่งขัน (31/01/2555)
สุรางค์ เชื้อเจริญ ผอ.ต้นแบบ ลุยสร้างครูดีปลอดอบายมุข
สุรางค์ เชื้อเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขี้เหล็ก ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษาขวัญใจเพื่อนครูและเด็กนักเรียน ที่เพิ่งเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (ผู้บริหารศึกษา) เนื่องในวันครู ประจำปี 2555 จากกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) (30/01/2555)
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๔
นิทรรศการจรยุทธ์ "ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดี" ค่ายสื่อสารความดี “ค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร” ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ – วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 (23/01/2555)
เปิดใจครูดีไม่มีอบายมุขผู้สร้างค่านิยมแม่พิมพ์
วิชิต พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น 1 ใน 84 ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งได้รับการประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในงานวันครูประจำปีนี้ และเป็นครูระดับผู้บริหารที่มีจุดเด่น ตลอด 38 ปีของวิชาชีพครู ยึดถืออุดมการณ์ ทุ่มเทกับการเรียนการสอนเต็มที่ มีพฤติกรรมเหมาะสมปราศจากอบายมุข เป็นแบบอย่างที่ดี และเชื่อมั่นการศึกษาแก้ปัญหาสังคมทรามได้ (21/01/2555)
“โทนี แบลร์” สวมวิญญาณครูสอนอิงลิช นร.ไทย
อดีตนายกฯ อังกฤษ “โทนี แบลร์” เยือนกระทรวงศึกษาฯ วันครู 16 ม.ค.หารือความร่วมมือด้านการศึกษา 2 ประเทศ พร้อมไฮไลต์พิเศษ สอนภาษาอังกฤษให้ นร.ไทย 20 นาที ขณะที่ ศธ.เตรียมจัดอบรมให้ ขรก.ศธ. 8 สัปดาห์ด้วย (17/01/2555)
สารวันครู ปี๒๕๕๕
สารวันครู นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ปี ๒๕๕๕ (16/01/2555)
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน" (14/01/2555)
ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2555
เรียน: ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต หนังสือนำ ศธ 04001/ ว50 ระเบียบการ. ใบสมัครขอรับทุน,ใบแจ้งผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (14/01/2555)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ที่เรียนดึ แต่มีรายได้น้อย ทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (14/01/2555)
กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ร่างกำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (11/01/2555)
ขอเชิญ ศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบ รร.วิถีพุทธ ลงทะเบียน...ด่วน
เพื่อท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ท่านรับผิดชอบและเอื้อต่อการติดตามนิเทศ รร.วิถีพุทธ ในอนาคต จึงขอเชิญลงทะเบียนรับพาสเวิด ที่นี่ (10/01/2555)
รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับโล่"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี ๒๕๕๕
เนื่องในงานวันครูประจำปี 2555 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ (08/01/2555)
แผนผังการดำเนินการ ๒๙ ประการโรงเรียนวิถีพุทธ
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.รณรงค์ให้โรงเรียนวิถีพุทธได้ปฏิบัติแนวทาง "๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ " เพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน (08/01/2555)
ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๔ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (08/01/2555)
ผลการตัดสินข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีค่อครู ได้คัดเลือกและตัดสินข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูแล้ว ดังนี้ (08/01/2555)
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔
คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่๑๗/๒๕๕๔วันที่๒๙ ธันวาคม๒๕๕๔มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น (08/01/2555)
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙
ในการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ มีระเบียบขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ (06/01/2555)
เจริญพร ท่านศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาใด ที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของโรงเรียนวิถีพุทธที่ท่านรับผิดชอบ (05/01/2555)
โรงเรียนที่ต้องมาลงทะเบียน เป็น โรงเรียนวิถีพุทธ ๔ ประเภท
เพื่อให้การติดตามประเมินผลและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเชิงพุทธ ที่เรียกว่า โรงเรียนวิถีพุทธ อย่างเป็นระบบ และมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน (23/12/2554)
คำแนะนำในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล
คำแนะนำสำหรับโรงเรียนที่มาลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ (21/12/2554)
สสส.ประกาศแนวทางสนับสนุนทุนโครงการ "มหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมที่ประสบอุทกภัย
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มบุคคล และ/หรือองค์กรอื่น นำความรู้ทางวิชาการมาออกแบบกิจกรรมหรือคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพชุมชนหลังประสบอุทกภัย (12/12/2554)
สสส.ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุน ปี 2555 โครงการ “ฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย”
เน้นการเชื่อมร้อยพลังของคนในชุมชน เพื่อร่วมกันฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนหลังประสบอุทกภัย ทั้งการฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจ (12/12/2554)
โครงการ “เยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย”
ท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภัยของประเทศไทย “เยาวชนคนรุ่นใหม่” ได้ออกมาร่วม “อาสา” ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก (12/12/2554)
๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้ให้ความเห็นชอบ ๒๙ ประการ ๕ ด้าน สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ ดังนี้ (01/12/2554)
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ (27/11/2554)

ทั้งหมด 129 รายการ 2 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th