โครงการวิธีพุทธ

ชื่อโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ แผนงาน การบริหารงานวิชาการ สนองกลยุทธ์ที่ 1 มฐ2,กลยุทธ์ 4 มฐ 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาพร ธรศรี นางประดับจิต เทพวงษ์ นางรัตนา บุตรสำราญลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. เป้าหมาย 4. การดำเนินการ 5. งบประมาณ 6. การติดตามและประเมินผล 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (19.8 kb)

เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 216
โดย โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th