การประเมิน 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
1. ไม่ได้ทำประเมินรอบ 9 เดือน ปี 2564
2. ไม่ได้ทำประเมินรอบ 12 เดือน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2545
เป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลสถานศึกษา
   
รหัสสถานศึกษา: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
เลขที่: 237
หมู่ที่: 5
หมู่บ้าน: -
ตรอก/ซอย: -
ถนน: -
ตำบล: โพรงมะเดื่อวิทยาคม
อำเภอ: เมืองนครปฐม
จังหวัด: นครปฐม
รหัสไปรษณีย์: 73000
โทรศัพท์: 034387038
แฟกซ์: 034378050
เว็บไซต์: http:// E-mail : prongmadua.school@gmail.comm Website : www.prongmadua.ac.th
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 10 มกราคม 2528
จำนวนห้องเรียน: 21 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 34 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 560 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการ: นางสาวศจี ชินอักษร
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก
อนุบาล
ประถม
มัธยม 1 - 3
มัธยม 4 - 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
ตราสัญลักษณ:
แผนที่:
   
สังกัด
   
หน่วยงานสังกัด: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th