คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
power point แนะนำโรงเรียน ไม่ระบุ 04/09/2557 โรงเรียนวัดกลาง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2557 ไม่ระบุ 10/09/2557 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์
บุญสัังฆทานเข้าพรรษา ไม่ระบุ 10/09/2557 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กิจกรรมวิถีพุทธโรงเรียนบ้านในตูล ไม่ระบุ 11/09/2557 โรงเรียนบ้านในตูล
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 12/09/2557 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 12/09/2557 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 12/09/2557 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 12/09/2557 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 12/09/2557 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 12/09/2557 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 12/09/2557 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
ปฏิทินกิจกรรม ไม่ระบุ 15/09/2557 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 15/09/2557 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
กิจกรรมวันนี้วันพระ ไม่ระบุ 15/09/2557 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธรวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ไม่ระบุ 15/09/2557 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
กิจกรรม พระธรรมฑูตสัญจร ไม่ระบุ 15/09/2557 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียงฯ ไม่ระบุ 01/05/2558 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา)
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดกระโจมทอง ไม่ระบุ 01/05/2558
ส่งคะแนน 29 ประการ ไม่ระบุ 18/05/2558 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
รูปกิจกรรม ไม่ระบุ 18/05/2558 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
พิธีเปิดอาคารโรงอาหาร ไม่ระบุ 19/05/2558 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
โครงการจริยธรรมฯ ไม่ระบุ 20/05/2558 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
อบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์(ทุกวันศุกร์) ไม่ระบุ 31/05/2558
อบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์(ทุกวันศุกร์) ไม่ระบุ 31/05/2558
กิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 01/06/2558 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา
กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 01/06/2558 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
สรุปกิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 01/06/2558 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา
โครงการคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ไม่ระบุ 02/06/2558 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โครงการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ไม่ระบุ 02/06/2558 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ไม่ระบุ 02/06/2558 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 03/06/2558 โรงเรียนบ้านพร้าว
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่ระบุ 03/06/2558 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
คุณธรรม29ประการ/59 ไม่ระบุ 04/06/2558 โรงเรียนบ้านคลองทราย
ประมวลภาพกิจกรรมวันสำคัญ ปีการศึกษา 2557 ไม่ระบุ 04/06/2558 โรงเรียนวัดสนามไชย
โครงการวิถีพุทธ ไม่ระบุ 04/06/2558 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ไม่ระบุ 08/06/2558 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง
ภาพกิจกรรมการปรับปรุงโต๊ะหมู่บูชา ห้องสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ระบุ 08/06/2558 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2557 ไม่ระบุ 08/06/2558 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
การร่วมกิจกรรมประจำปี2557 วัดไทรน้อยของคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไม่ระบุ 08/06/2558 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาสามเณร 100000 รูป ปีการศึกษา 2557 ไม่ระบุ 08/06/2558 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ภาพกิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ไม่ระบุ 08/06/2558 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
โรงเรียนวัดเตาปูนสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2557 - 2558 ไม่ระบุ 09/06/2558 โรงเรียนวัดเตาปูน(สระบุรี)
สรุปกิจกรรมประจำปี2557-2558 ไม่ระบุ 09/06/2558 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
รายงานโครงการภาพประกอบ โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม ไม่ระบุ 12/06/2558 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม
รายงานโครงการภาพประกอบ โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม ไม่ระบุ 12/06/2558 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม
กิจกรรมวัวิสาขบูชา ๕๘ ไม่ระบุ 12/06/2558 โรงเรียนบ้านบัว
รายงานการดำเนินงาน ไม่ระบุ 14/06/2558 โรงเรียนบ้านหนองโสน
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/06/2558 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านยางใหญ่
มอบเกียรติบัตรนักธรรมตรี ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านยางใหญ่
ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
พระพุทธรูปหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
พระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
แบบฟอร์มตัวชี้วัดars14 ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
ห้องจริยธรรม ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
ป้ายโรงเรียนปลอดยาเสพติด ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
ใส่เสื้อขาวทุกคน ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
ตักบาตรวันวิสขาบูชา ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
ทำบุญใส่บาตรฟังเทศน์ ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
ตักบาตรวันวิสขาบูชา ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
ตักบาตรวันวิสขาบูชา ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
ใส่บาตร ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
ตักบาตรวันวิสขาบูชา ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
3.1 บริหารจิตทั้งครูนักเรียน ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
วันสำคัญ ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
จิตอาสา ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
ครูนักเรียนปฏิบัติศาสนกิจ ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
3.5เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
4.2ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
4.3พิจารณาอาหาร ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
4.4ประหยัดอดออม ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
4.4 ออมทรัพย์ ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
5.4 โฮมรูมสะท้อนความรู้สึก ไม่ระบุ 15/06/2558 โรงเรียนบ้านคำข่า
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ไม่ระบุ 10/08/2558 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ไม่ระบุ 11/08/2558 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 12/08/2558
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2558 ไม่ระบุ 17/08/2558 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2558 ไม่ระบุ 17/08/2558 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ไม่ระบุ 17/08/2558 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
กิจกรรม สร้างนักเรียนแกนนำสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ไม่ระบุ 17/08/2558 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ไม่ระบุ 17/08/2558 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
กิจกรรม สวดมนต์หมู่ประจำสัปดาห์ ไม่ระบุ 17/08/2558 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2558 ไม่ระบุ 17/08/2558 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2558 ไม่ระบุ 17/08/2558 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญ ไม่ระบุ 17/08/2558 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
กิจกรรม สวดมนต์หมู่ประจำสัปดาห์ ไม่ระบุ 17/08/2558 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
กิจกรรมเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2558 ไม่ระบุ 22/08/2558 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
ข้อมูล 29 ประการ ไม่ระบุ 22/08/2558 โรงเรียนบ้านชัยชนะ
จัดค่ายอบรมคุณธรรมนักเรียนในระดับประถมศึกษา ไม่ระบุ 25/08/2558 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื่อกลางวัน ไม่ระบุ 25/08/2558 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
พิจารณาอาหาร ไม่ระบุ 25/08/2558 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
กายแต่งกายด้วยชุดขาวทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 27/08/2558 โรงเรียนบ้านท่าลี่
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 31/08/2558 โรงเรียนบ้านอุมุง
รายงายข้อมูล ไม่ระบุ 07/09/2558 โรงเรียนบ้านศรีงาม
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ไม่ระบุ 07/09/2558 โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 10/09/2558 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
ส่งข้อมูล ไม่ระบุ 11/09/2558 โรงเรียนประวิตร(หนองบ่อ)
ส่งข้อมูลรรวิถีพุทธ ไม่ระบุ 11/09/2558 โรงเรียนประวิตร(หนองบ่อ)
วิถีพุทธ ไม่ระบุ 13/09/2558 โรงเรียนวัดคุณาราม
รายงานวิถีพุทธ ไม่ระบุ 13/09/2558 โรงเรียนวัดคุณาราม

ทั้งหมด 3,540 รายการ 2 / 36
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th