ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
0
0
0
0
0
0
13
25
0
0
0
0
0
0
13
25
38
 โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
0
0
0
0
0
0
6
10
0
0
0
0
0
0
6
10
16
 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
0
0
0
0
0
0
4
7
0
0
0
0
0
0
4
7
11
  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
0
0
0
0
0
0
4
7
0
0
0
0
0
0
4
7
11
 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
0
0
0
0
0
0
15
25
0
0
0
0
0
0
15
25
40
 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
0
0
0
0
0
0
15
25
0
0
0
0
0
0
15
25
40
 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
6
15
0
0
0
0
0
0
6
15
21
 โรงเรียนป่าแดงวิทยา
99
103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
103
202
 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
0
0
0
0
0
0
13
45
0
0
0
15
0
0
13
60
73
 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
0
0
0
0
0
0
18
52
0
0
0
0
0
0
18
52
70
 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
45
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
45
90
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน
0
0
0
0
0
0
14
94
0
0
0
0
0
0
14
94
108
 โรงเรียนบ้านตะเคียน
0
0
0
0
0
0
4
7
0
0
0
0
0
0
4
7
11
 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
62
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
74
136
 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
5
9
0
0
0
0
0
0
5
9
14
 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
5
9
0
0
0
0
0
0
5
9
14
 โรงเรียนบ้านอำเภอ
0
0
0
0
0
0
2
18
0
0
0
0
0
0
2
18
20
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
0
0
0
0
0
0
16
54
3
27
0
0
0
0
19
81
100
 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
0
0
0
0
0
0
6
13
0
0
0
0
0
0
6
13
19
 โรงเรียนสฤษดิเดช
0
0
0
0
0
0
40
160
0
0
0
0
0
0
40
160
200
ทั้งหมด 43 รายการ 2 / 3
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th