โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,221
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2550
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
76
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
94
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
218
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2563
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2563
149
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,221
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 14:19:52
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
101  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
102  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
103  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
104  โรงเรียนบ้านหนองแตง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
105  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
106  โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
107  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
108  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
109  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
110  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
111  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
112  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
113  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
114  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
115  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
116  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
117  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
118  โรงเรียนบ้านร่องตาที สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
119  โรงเรียนวัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร) สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
120  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน สพป.อุบลราชธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
121  โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
122  โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
123  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
124  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม.เขต 1  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
125  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม.เขต 1  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
126  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม.เขต 3  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
127  โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม.เขต 5  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
128  โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม.เขต 5  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
129  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม.เขต 6  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
130  โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.เขต 6  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
131  โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม.เขต 7  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
132  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม.เขต 8  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
133  โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม.เขต 8  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
134  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.เขต 8  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
135  โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สพม.เขต 9  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
136  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สพม.เขต 12  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
137  โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม สพม.เขต 12  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
138  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
139  โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.เขต 27  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
140  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.เขต 28  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
141  โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม.เขต 31  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
142  โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สพม.เขต 32  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
143  โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม.เขต 32  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
144  โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.เขต 33  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
145  โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม.เขต 33  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
146  โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สพม.เขต 33  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
147  โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม.เขต 34  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
148  โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม.เขต 38  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
149  โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม.เขต 38  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
150  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.เขต 38  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
151  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
152  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
153  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
154  โรงเรียนวัดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
155  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
156  โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
157  โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
158  โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
159  โรงเรียนวัดเกาะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
160  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
161  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
162  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สพป.เชียงราย เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
163  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
164  โรงเรียนบ้านหนองเสา สพป.เชียงราย เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
165  โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
166  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
167  โรงเรียนบ้านตองกาย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
168  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
169  โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
170  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
171  โรงเรียนบ้านวังศรี สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
172  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
173  โรงเรียนวัดกองทราย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
174  โรงเรียนวัดท่ากาน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
175  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
176  โรงเรียนวัดพญาชมภู สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
177  โรงเรียนวัดแม่สะลาบ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
178  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
179  โรงเรียนวัดสามหลัง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
180  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
181  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
182  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
183  โรงเรียนไทรงาม สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
184  โรงเรียนวัดเกาะแรต สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
185  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
186  โรงเรียนบ้านหนองปรู สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
187  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
188  โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.นครราชสีมา เขต7 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
189  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
190  โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
191  โรงเรียนบ้านจิก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
192  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
193  โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
194  โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
195  โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
196  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
197  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
198  โรงเรียนบ้านน้ำตาก สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
199  โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
200  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562


ทั้งหมด 1,221 รายการ 2 / 13
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th