การสื่อสารอย่างสันติขั้นต้น

คุณเคยเจอปัญหาเช่นนี้ไหม

ยิ่งคุยกับแฟนยิ่งทะเลาะกัน,มีเจ้านายแบบสุด ๆไม่เคยจะเข้าใจลูกน้อง,หรือมีลูกน้องแบบสุด ๆพูดอะไรก็ไม่ทำตาม,เวลาพูดกับแม่สามีไม่เคยลงเอยด้วยดีสักที,หรือเบื่อจริง ๆที่ต้องไปเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับทุกข์ชาวบ้านฯลฯ

...การสื่อสารอย่างสันติอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คุณสามารถนำไปใช้คลี่คลายปัญหาการสื่อสารเหล่านี้ได้...

การสื่อสารอย่างสันติ(Compassionate Communication)เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารโดยใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐานมุ่งให้เกิดการฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งอีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้งโดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่ายและเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน

วิธีการนี้มีพื้นฐานบนหลักการNonviolent Communication ของ ดร. มาแชลโรเซนเบอร์ก (www.cnvc.org)ผู้พัฒนาวิธีการสื่อสารนี้จนได้รับการนำไปใช้คลี่คลายความขัดแย้งมาแล้วในหลากหลายประเทศทั้งในระดับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลองค์กร สถาบันการศึกษาการบริการด้านสุขภาพบริษัทธุรกิจการทำงานเพื่อสังคมหน่วยงานของรัฐในความขัดแย้งทางการเมืองฯลฯ

| วันที่จัด |
 วันที่ 14-15มกราคม 2555

| เนื้อหาการอบรม |
 -นำเสนอแนวคิดและเครื่องมือรูปแบบของการสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้นองค์ประกอบหลักสี่ประการอันได้แก่ การสังเกตความรู้สึก ความต้องการและการขอร้อง
 -เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารและฝึกหัดการรับและแสดงความเข้าใจผู้อื่นรับฟังสารที่สื่อออกมาอย่างไม่สันติด้วยความเข้าใจด้วยการสาธิต
 -การประยุกต์การสื่อสารอย่างสันติไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง
 -ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ในชีวิตจริง
 -ฝึกฝนการภาวนาควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร

| กระบวนการอบรม |
 -ใช้กระบวนการแบบการมีประสบการณ์ร่วม(experiential style)โดยดึงตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งผู้อื่นและตนเองด้วยความกรุณา
 - กิจกรรมท้าทายให้กำลังใจอย่างลึกซึ้งและสนุก
 -เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นความรู้สึกอย่างจริงใจอย่างสันติโดยหลีกเลี่ยงการทำให้อีกฝ่ายปิดรับและตั้งแง

| วิทยากร |
พูลฉวี เรืองวิชาธรและกลุ่มเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ

| สถานที่ |
เรือนร้อยฉนำสวนเงินมีมา คลองสานกรุงเทพฯ

|บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม|
 บริจาคตามกำลังทรัพย์รับจำนวน 32 ท่านเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
 - ผู้ที่ทำงาน ภาคสังคมเช่น มูลนิธิ , NGOหรือผู้ที่ทำงานลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชน
 - ผู้ที่ทำงาน ภาครัฐที่สนใจแต่หน่วยงานไม่มีแรงสนับสนุน(ที่มีรายได้ต่ำกว่า๑๒,๐๐๐ บาท)
 - บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่ำกว่า๑๒,๐๐๐ บาท
 - ผู้พิการ ,นักศึกษา , และพระสงฆ์ เณร  แม่ชี

|สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ |
 เสมสิกขาลัยสำนักงานรามคำแหงจงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือสาวิตรี กำไรเงินโทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6


เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2554 | อ่าน 3169
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11718
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6083
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7163
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 10870
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8338
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7382
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7363
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7807
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9087
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8232
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th