๑๕.การดำเนินกิจกรรตามเงื่อนไขการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน


การดำเนินกิจกรรตามเงื่อนไข
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
 
สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๑ ดำเนินการดังนี้
 
๑. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
          ๑.๑ ให้มีการพัฒนา โรงเรียน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โดยใช้แนวการดำเนินกิจกรรมตามแนวอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ จนเป็นที่ประจักษ์ อย่างน้อย ๑ โรงเรียน
          ๑.๒ แสดงการดำเนินงาน ของโรงเรียนเครือข่าย จนเป็นที่ประจักษ์
          ๑.๓ ดำเนินการ โดยโรงเรียนรุ่งอรุณ
          ๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com
 
๒. จัดฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีวิธีปฏิบัติดังนี้
          ๒.๑ จัดอบรม ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีพุทธ ตามหลักสูตรการอบรมครูหลักสูตร วิถีพุทธพระราชทาน ตามที่ปรากฏในเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com
          ๒.๒ กำหนดวันอบรม โดยดูวันว่างและจองการอบรมในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ในช่องจองการอบรมและปฏิบัติธรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยดำเนินการดังนี้
                   ๒.๒.๑ คลิกเลือก “โรงเรียนวิถีพุทธ”
                   ๒.๒.๒ เลือก “จองการอบรมและปฏิบัติธรรม”
                   ๒.๒.๓ กรอก รายละเอียด การจองค่าย
                   ๒.๒.๔ เลือกหลักสูตร “อบรมครูโรงเรียนวิถีพุทธ”
                   ๒.๒.๕ พระวิทยากรที่ติดต่อประสานงาน
                                      พระวิทยากร : พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต
                                      โทรศัพท์ : ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕
                                      อีเมล์ : stain2548@hotmail.com
                   ๒.๒.๖ กด “ส่งข้อมูล” จะมีอีเมล์ ตอบกลับไปที่อีเมล์ของท่าน ทันที
 
          ๒.๓ ดาวโหลดเอกสารและส่งเป็นจดหมายเชิญวิทยากร ถึงอธิการบดีให้ทำหนังสือเชิญวิทยากร ส่งมาที่ ผู้อำนวยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม อาคารหอฉัน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
 
 
 
          โดยการออกหนังสือ ไห้เขียนดังนี้
 
กราบนมัสการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง            ขอนิมนต์พระวิทยากรอบรมครูวิถีพุทธ
 
          และส่ง เอกสารมาทาง E-mail : stain2548@hotmail.com ด้วย
          ๒.๔ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕
          ๒.๕ ค่าใช้จ่ายตามกำลังศรัทธา    
 
๓. มีการติดตามเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเพื่อการประเมิน รักษาและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจากพระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
          ๓.๑ รอการประสานติดตามเยี่ยมเยียนโรงเรียนจากพระนิเทศวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
          ๓.๒ พระนิเทศ ประสานติดตามเยี่ยมเยียนและแนะนำโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
          ๓.๓ ค่าตอบแทนและค่าพาหนะ ตามกำลังศรัทธา
 
๔. ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ “การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธไปสู่ความเป็นชุมชนบวร” เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ให้สามารถบริหารจัดการโรงเรียนและจัดตามแนวทางวิถีพุทธโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีวิธีปฏิบัติดังนี้
          ๔.๑ สามารถ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ “การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธไปสู่ความเป็นชุมชนบวร” เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ให้สามารถบริหารจัดการโรงเรียนและจัดตามแนวทางวิถีพุทธโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้ เชิงประจักษ์
          ๔.๒ ประสานงานกับโรงเรียนรุ่งอรุณ
          ๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com
 
๕. บุคลากรทั้งโรงเรียนร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐานปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้พระวิปัสสนาจารย์จากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิธีปฏิบัติดังนี้
          ๕.๑ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัยได้กำหนดวันปฏิบัติธรรมของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ตามตารางปฏิบัติธรรมภูมิภาคโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน
          ๕.๒ ดูวันปฏิบัติธรรมจากตารางปฏิบัติธรรมภูมิภาคโรงเรียนวิถีพุทธที่แนบมานี้
          ๕.๓ ตอบรับปฏิบัติธรรมโดยใบตอบรับเข้าปฏิบัติธรรมและจองวันปฏิบัติธรรมในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com เลือกโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน ในช่อง “จองการอบรมและปฏิบัติธรรม” กรุณาจอง  ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยดำเนินการดังนี้
                   ๕.๓.๑ คลิกเลือก “โรงเรียนวิถีพุทธ”
                   ๕.๓.๒ เลือก “จองการอบรมและปฏิบัติธรรม”
                   ๕.๓.๓ กรอก รายละเอียด การจองค่าย
 
 
                   ๕.๓.๔ เลือกหลักสูตร “ปฏิบัติธรรม”
                   ๕.๓.๕ พระวิทยากรที่ติดต่อประสานงาน
                                      พระวิทยากร : พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต
                                      โทรศัพท์ : ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕
                                      อีเมล์ : stain2548@hotmail.com
                   ๕.๒.๖ กด “ส่งข้อมูล” จะมีอีเมล์ ตอบกลับไปที่อีเมล์ของท่าน ทันที
          ๕.๔ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕
          ๕.๕ โรงเรียนเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าอาหาร และค่าเดินทางของครู บุคลกรภายในโรงเรียน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางโครงการจะออกให้
 
๖. ให้นักเรียนทุกคนอบรมคุณธรรมปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้พระวิทยากรจาก สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิธีปฏิบัติดังนี้
          ๖.๑  กำหนดวันอบรม โดยดูวันว่างและจอง อบรมในเว็บไซต์ www.kaiwaisai.com เลือกค่ายวัยใส ไปที่ จองค่ายฝึกอบรม และกรอกข้อมูล ทำการส่งข้อมูล
          ๖.๒ ดาวโหลดเอกสารและส่งเป็นจดหมายเชิญวิทยากร ถึงอธิการบดีให้ทำหนังสือเชิญวิทยากร ส่งมาที่ ผู้อำนวยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม อาคารหอฉัน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
          ๖.๓ วิทยากรจะติดต่อกลับแล้วปรึกษาในการจัดทำกำหนดการและกระบวนการอบรม ต่อไป
 
 
          โดยการออกหนังสือ ไห้เขียนดังนี้
 
กราบนมัสการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง            ขอนิมนต์าพระวิทยากรอบรม
 
          ๖.๓ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่พระมหาอภิวัฒน์   กิตฺติวณฺโณ โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๗๐-๔๕๒๙ และผู้ประสานงานประจำกลุ่ม
          ๖.๔ โรงเรียนจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะ ตามกำลังศรัทธา
    
๗. ให้มีการตรวจเยี่ยมรักษาสภาพ ประเมินคุณภาพทุกๆ ปี ในระยะเวลา ๓ ปี เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพ้น ๓ ปีแล้วจึงจะได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานอย่างยั่งยืนต่อไป
          ๗.๑ รอการประสานตรวจเยี่ยมรักษาสภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ที่แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
          ๗.๒ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประสานประสานตรวจเยี่ยมรักษาสภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 
๘. การรายงานการจัดกิจกรรม
          โรงเรียนใด จัดกิจกรรม ข้อใดไปแล้ว ให้ รายงานการจัดกิจกรรมนั้น ในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com  เลือก “โรงเรียนวิถีพุทธ” โดยเข้าไปใน ชื่อ – รหัสผ่าน โรงเรียนของตน และ รายงานผลในส่วน “รายงานผล” ในเว็บไซต์นั้น โดยดำเนินการดังนี้
          การส่งข้อมูลเข้าระบบ รายงานผลการดำเนินงานใน เว็บไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com ดำเนินการดังนี้
                   ๘.๑ คลิกเลือก “โรงเรียนวิถีพุทธ”
                   ๘.๒ เข้าระบบโรงเรียนวิถีพุทธ
                             หาก โรงเรียนใด ยังไม่ได้ลงทะเบียน กรุณา ลงทะเบียนก่อน 
                             ๘.๒.๑ โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ ระบบจะเปิดอีกครั้ง ๑ พ.ค. - ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙
                             ๘.๒.๒ โรงเรียนวิถีพุทธอื่น ๆ นอกจาก สพฐ. สามารถลงทะเบียนได้ ในช่อง “สถานศึกษาสังกัด สช, อาชีวะศึกษา, กทม, เทศบาล เชิญสมัครเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ” ทุกเวลา
                   ๘.๓ เลือกประเภท ประเภทโรงเรียนที่ส่งข้อมูลกิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ”
                   ๘.๔ กรอกข้อมูลในช่อง “ผลการปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ” ที่ทำแล้ว
                   ๘.๕ กรอกข้อมูลในช่อง “ข้อมูลการดำเนินกิจกรรม”
                   ๘.๖ ส่วน “ข้อมูลงานที่ส่ง” เลือกกิจกรรมที่จะส่งข้อมูล “กิจกรรมที่.....”
                   ๘.๗ กรอกรายละเอียด กิจกรรม ในช่องกรอกข้อมูล
                   ๘.๘ คลิก ส่งข้อมูล 
                   ๘.๙ เสร็จการกรอกข้อมูล ในกิจกรรม ที่ระบุไว้ และเริ่มกรอกข้อมูลกิจกรรมอื่นต่อไป

 
          หากมีข้อสงสัย โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕ หรือทาง E-mail : stain2548@hotmail.com
                                                                                      ขอเจริญพร
                                                                           ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
                                                                                 สถาบันวิปัสสนาธุระ

เขียนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน 7606
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อื่นๆ
 
๒๔.รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 7108
 
๒๕.ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 40225
 
๒๓.การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 8958
 
๒๑.รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
30/03/2561
เปิดอ่าน 13097
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
09/02/2561
เปิดอ่าน 7762
 
รร.วิถีพุทธพระราชทาน ๑,๒
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=schoolt&stype=2
03/02/2561
เปิดอ่าน 10275
 
๒๐.รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓
รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ (ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)
01/02/2561
เปิดอ่าน 13279
 
๑๙. รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 7200
 
๑๘.กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/01/2560
เปิดอ่าน 7067
 
๑๗.โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
02/11/2559
เปิดอ่าน 6771
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th