๑๑.ดาวโหลดเอกสารเงื่อนไขการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

ดาวโหลดด้านล่าง

       
เงื่อนไขการรับรางวัล
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
          ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ(ระบุ).................................................นามสกุล...................................
ตำแหน่ง..................................โรงเรียน........................................สังกัด...............................................................
จังหวัด.................................................................................เป็นตัวแทนรับรางวัล
          ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง ในการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยยินดีปฏิบัติ ดังนี้
          ๑. จะส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง
          ๒. จะจัดฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
          ๓. จะให้มีการติดตามเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเพื่อการประเมิน รักษาและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจากพระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ
          ๔. จะใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ “การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธไปสู่ความเป็นชุมชนบวร” เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ให้สามารถบริหารจัดการโรงเรียนและจัดตามแนวทางวิถีพุทธโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
          ๕. จะให้บุคลากรทั้งโรงเรียนร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐานปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้พระวิปัสสนาจารย์จากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          ๖. จะให้นักเรียนทุกคนอบรมคุณธรรมปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้พระวิทยากรจาก สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
          ๗. ให้มีการตรวจเยี่ยมรักษาสภาพ ประเมินคุณภาพทุกๆ ปี ในระยะเวลา ๓ ปี เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพ้น ๓ ปีแล้วจึงจะได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานอย่างยั่งยืนต่อไป
          เพื่อแสดงความตั้งใจในการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงนามในข้อตกลงนี้ โดยมีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป
 
 
 
ลงนาม....................................................
(............................................................)
ตำแหน่ง..........................................................
โรงเรียน........................................................................
วันที่.................................................................
 
 
ลงนาม....................................................
(............................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (66.88 kb)

เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2558 | อ่าน 4083
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อื่นๆ
 
๒๔.รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 7060
 
๒๕.ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 40176
 
๒๓.การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 8913
 
๒๑.รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
30/03/2561
เปิดอ่าน 13047
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
09/02/2561
เปิดอ่าน 7721
 
รร.วิถีพุทธพระราชทาน ๑,๒
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=schoolt&stype=2
03/02/2561
เปิดอ่าน 10231
 
๒๐.รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓
รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ (ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)
01/02/2561
เปิดอ่าน 13237
 
๑๙. รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 7180
 
๑๘.กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/01/2560
เปิดอ่าน 7036
 
๑๗.โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
02/11/2559
เปิดอ่าน 6735
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th