การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๘

การคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
                                                
คุณสมบัติของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (ต้องมีครบทุกข้อ)
๑.      เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๑ ถึง รุ่น ๕
๒.    มีการประเมินอัตลักษณ์  ๒๙ ประการผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง
๓.     มีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
๔.     ผู้บริหาร บุคลากร เข้าปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน อย่างน้อย ๘๐% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด
 
ขั้นตอนการสมัคร
                ๑.ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ  www. vitheebuddha.com ในหัวข้อข้อมูลข่าวสารโรงเรียนวิถีพุทธ แล้วกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
                ๒. แนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ 
www.vitheebuddha.com  ในหัวข้อข้อมูลข่าวสารโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
                                ๒.๑แบบรายงานผลการประเมินโรงเรียนตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ประเมินตนเองแล้วในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗  โดยปริ้นท์จากเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                ๒.๒ จัดทำรูปเล่มรายงานนวัตกรรม / โครงการ/กิจกรรม ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจำนวน ๒ นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม
 (ความยาวรวมไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A4  (รวมรูปภาพ,เอกสารหลักฐานประกอบ)  โดยดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดรายงานนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธในหัวข้อข้อมูลข่าวสารโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนี้
                                ๒.๒.๑ นวัตกรรม /โครงการ/กิจกรรมมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านปัจจัยนำเข้า (Input) จำนวน ๑ นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม
                               ๒.๒.๒  นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านกระบวนการ(Process) จำนวน ๑ นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม
 
การส่งใบสมัครและเอกสาร
๑.ส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) 
     ๑.๑ ไม่รับการส่งเอกสารด้วยตนเองหรือฝากผู้ใดมาส่ง
     ๑.๒ ไม่รับการส่งเอกสารทางโทรสาร 
     ๑.๓ ไม่รับการส่งเอกสารทางอีเมล
๒.จ่าหน้าซอง  และส่งมาที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ตึกสพฐ. ๕ ชั้น ๑๐  กระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ ๓๑๙    ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  วงเล็บมุมซอง (โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
๓.ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)
 
กระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
๑. พิจารณาแบบประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
๒. พิจารณารายงานรูปเล่มนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
๓. พิจารณาจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๔. พิจารณาจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน กับทาง มจร. (ทั้งในและนอกสถานที่มหาวิทยาลัย มจร.)
๕. ตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์
 
การประกาศผล
                ประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘   ทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ 

เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2558 | อ่าน 4012
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อื่นๆ
 
๒๔.รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 7108
 
๒๕.ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 40225
 
๒๓.การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 8958
 
๒๑.รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
30/03/2561
เปิดอ่าน 13097
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
09/02/2561
เปิดอ่าน 7762
 
รร.วิถีพุทธพระราชทาน ๑,๒
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=schoolt&stype=2
03/02/2561
เปิดอ่าน 10275
 
๒๐.รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓
รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ (ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)
01/02/2561
เปิดอ่าน 13279
 
๑๙. รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 7200
 
๑๘.กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/01/2560
เปิดอ่าน 7067
 
๑๗.โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
02/11/2559
เปิดอ่าน 6771
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th