๑๒๘.ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

                ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธแห่งประเทศไทย (ขควท.)  ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๓  โดยได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  รุ่นที่ ๑-๕  รวมจำนวนทั้งหมด  ๖๒๗  โรงเรียน   จึงได้ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำให้ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๗ โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ ๒๗ และเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

                จึงแจ้งมายังสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำได้ทราบ  และขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  ดังรายละเอียดคำชี้แจงที่แนบมาพร้อมนี้

                ทั้งนี้ให้ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามที่กำหนดในคำชี้แจงมาที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ตึก สพฐ. ๕ ชั้น ๑๐  กระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ ๓๑๙  ถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ วงเล็บมุมซอง  (โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่  www.vitheebuddha.com

ประกาศเพิ่มเติม
แจ้งอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง การสมัครการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  ประจำปี 2558

แจ้งอธิบายเพิ่มเติม  เรื่อง การสมัครการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานประจำปี 2558

1.      เพิ่มเติมในคำชี้แจง ข้อ 2.2 
การจัดทำรูปเล่มรายงาน นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จำนวน 2 นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ตามรายละเอียดที่แจ้งไปแล้ว ให้จัดทำแยกเล่มกัน เล่มละ 1 นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ความยาวเล่มละไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ เอกสาร หลักฐานประกอบ) หากทำรวมเล่มเดียวกันไปแล้ว ก็สามารถส่งมาได้เช่นกัน
2.      เพิ่มเติมในเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนข้อ 4 
การปฏิบัติธรรมนั่งวิปัสสนากรรมฐาน  (50 คะแนน) มีรายละเอียดเพิ่มเติมตัวบ่งชี้
2.1      เกณฑ์การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ไม่เป็นเกณฑ์บังคับในการสมัครเข้าคัดเลือกครั้งนี้ ดังนั้น หากโรงเรียนใด ไม่มีการดำเนินการด้านนี้ ก็สามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ข้ออื่นๆได้ตามปกติ
2.2      การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการดำเนินเฉพาะของบุคลากร ไม่นำส่วนของนักเรียนมานับรวม และการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการดำเนินการในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังถึงปัจจุบัน ( ปี 2555 – ปี 2558) และเข้าร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานกับหลักสูตรใด  จำนวนวันเท่าใด หรือสถานที่ใดก็ได้
2.3      ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เช่น ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าปฏิบัติธรรม เป็นระดับคะแนนสูงสุด  หากทำได้ไม่ถึง ก็จะได้คะแนนลดหลั่นลงมา
2.4      หลักฐานที่จะแนบส่งมาตามเกณฑ์การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เช่น ตัวโครงการ/กิจกรรม เกียรติบัตร,วุฒิบัตร และ/หรือ รูปภาพ หรือไฟล์วีดีโอ  เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หรืออาจเป็นหลักฐานอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการได้
2.5      เกณฑ์การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจของสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งนี้เพราะ งานวิถีพุทธเป็นภาระงานด้านหนึ่งของสถาบันวิปัสสนาธุระ จึงต้องมีเกณฑ์การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

จึงขออธิบายเพิ่มเติมมาให้ทราบทั่วกัน  หากมีข้อซักถาม สงสัยติดต่อ เรียนถามได้ที่                               
                                พระณรงค์เดช ๐๘๑ ๔๔๖ ๕๐๙๕ และ พระไมตรี ๐๘๗ ๐๘๗ ๒๑๙๖

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (347.46 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (49.72 kb)

เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2558 | อ่าน 5805
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 64
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 337
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 1416
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 589
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 1147
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 1853
 
๔๔๔.เปิดเทอมเปิดใจ! รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๗ จำนวนจำกัดแค่ ๕๐๐ คน เท่านั้น
31/10/2566
เปิดอ่าน 1340
 
๔๔๓. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
18/10/2566
เปิดอ่าน 1148
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 2742
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 2123
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th