๑๑๙.ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งครูเข้าอบรมเป็น ครูสอนวิปัสสนา รุ่นที่ ๑โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๖

หลักสูตร : ครูวิปัสสนา
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
 สถาบันวิปัสสนาธุระ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย


 
          ในความเป็นครู นอกจากจะให้วิชาความรู้แล้ว การให้แนวทางชีวิตก็เป็นสิ่งจำเป็น ครูที่ดี นอกจากให้วิชาความรู้แล้วยังมอบกุศลที่จะติดตามตัวไปในตลอดชีวิต วิปัสสนากรรมฐาน เป็นการสร้างความมั่นคงและสงบสุขให้แก่จิตใจของผู้เรียน การฝึกสติ สัมปชัญญะ จะน้อมนำมาซึ่งกุศลอื่นๆได้อีกหลายประการ คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความละอายต่อบาป ความสุขในสิ่งที่ตนมี ความกตัญญู และมีสมาธิที่จะเอื้อต่อการเรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น การฝึกวิปัสสนา จะนำเด็กเยาวชนออกจากสื่อสังคมออนไลน์ตราบเท่าเวลาที่เข้าปฏิบัติและน้อมนำซึ่งสุข สงบเย็นในการดำรงชีวิต เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ คุณดังกล่าวมานี้ ต้องอาศัยครูที่สามารถสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้เรียนได้และตนเองก็สามารถปฏิบัติได้ก่อนที่จะลงมีแนะนำการปฏิบัติซึ่งประโยชน์ทั้งหลายย่อมจะเกิดที่ตัวครูก่อนเช่นกัน
 
วัตถุประสงค์
 1. มีครูที่สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ ในโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนละ ๑ คน
 2. ครูวิปัสสนา สามารถสอนวิธีปฏิบัติแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี
 3. ครูวิปัสสนาเข้าใจแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฎฐาน ๔ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
เนื้อหาหลักสูตร

 1. ภาคความรู้ (knowledge)
  - สมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน                     
  - สติปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎก(สติปัฎฐานสูตร)
  -คุณค่าการเจริญสติ(สัมมาสติในพุทธธรรม)               
  -ระบวนธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ(วิปัสสนาภูมิ)
 2. ภาคปฏิบัติ (practice)
  -การปฏิบัติวิปัสสนาในอิริยาบถทั้ง ๔                       
  -การเดินจงกรม ๖ ระยะ
  - หลักชาวพุทธ
  -การกำหนดอิริยาบถย่อย                                     
  -การปรับอินทรีย์และส่งสอบอารมณ์เบื้องต้น
 3. ภาคประยุกต์ใช้ (integrate)
  -แนวทางการสอนวิปัสสนาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา  
  -การประยุกต์สติใช้ในชีวิตประจำวัน
  -แนวทางการสอนวิปัสสนาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
  -ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยไตรสิกขา
ระยะเวลา
         ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓ มกราคม ๒๕๕๘
สถานที่
         อาคารหอฉัน ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้สมัคร
        ผู้บริหาร หรือครูโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ท่าน
ติดต่อสอบถาม
         ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
        โทร. 035-248008, 086-3662969, 090-3876024
        E-mail: charnb008@gmail.com,ch.koki2555@hotmail.com,happiness2009@hotmail.com
        เวบไซต์ www.vipassanathai.org

กรอกใบสมัครที่

http://vipassanathai.org/main.php?url=register&cours_id=77&cours_young=030 

เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2557 | อ่าน 3138
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 64
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 337
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 1416
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 589
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 1147
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 1852
 
๔๔๔.เปิดเทอมเปิดใจ! รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๗ จำนวนจำกัดแค่ ๕๐๐ คน เท่านั้น
31/10/2566
เปิดอ่าน 1339
 
๔๔๓. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
18/10/2566
เปิดอ่าน 1148
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 2741
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 2123
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th